Всички кандидат – студенти желаещи да кандидатстват

САМО С ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

подават следните документи

  1. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКО ЗАЯВЛЕНИЕ
  2. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал и ксерокопие
  3. ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – лв.

Документи се приемат  от 14 до 30 юни 2022г. (вкл.)  !!! 

за контакти:

тел: 032/643-637  и   032/603-730  –  Учебен отдел

e-mail: ksk_uft@uft-plovdiv.bg