УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

 

за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“  2022/2023 г.

Справочника може да изтеглите от ТУК

4002 Пловдив          бул. “Марица” No 26

отдел “Учебен”          тел: +32/ 643 637

е-mail: ksk_uft@uftplovdiv.bg         www.uftplovdiv.bg


Университетът по хранителни технологии (УХТ) е създаден като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) с Указ № 230 на Президиума на Народното събрание от 10 юли 1953 г. На 23 януари 2003 г. с решение на 39то Народно събрание на Р България ВИХВП е преобразуван в Университет по хранителни технологии.

Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността. В дейността си УХТ се ръководи от натрупания за 68 години опит, както и от непрекъснатия контакт с висши училища в нашата и други страни, които са специализирани или имат звена в същите професионални области. Качеството и европейската интеграция са приоритет в работата на академичната общност на УХТ.

УХТ има редовна институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет със срок шест години, валидна от 01.12.2016 г. с обща оценка 9,07 (девет и седем стотни).

В структурата на УХТ се включват три факултета – Технологичен, Технически и Стопански, Център за франкофонско обучение, Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт, както и множество центрове, лаборатории, учебни бази, административни и обслужващи звена.

Материалната база на УХТ включва четири учебни корпуса с разгъната площ 17 000 m2, в които са поместени: аула с 450 места, три аудитории с по 300 места, лекционни, семинарни и компютърни зали и над 50 учебни лаборатории. Университетът разполага с няколко учебно-производствени комплекса на най-съвременно технологично ниво, в които студентите провеждат упражнения и практически занятия. Централната библиотека притежава фонд от над 150 хил. тома и читалня с 98 места. В първи корпус на УХТ има учебен ресторант с възможности за хранене на студенти и преподаватели.

УХТ стопанисва пет студентски общежития с 1500 легла. Университетът разполага със собствена спортна база в гр. Пловдив, която включва: закрит плувен басейн, зали за спортни игри, открити тенискортове, както и спортно-оздравителен лагер до язовир „Батак”. Университетът има представителен студентски танцов състав „Пълдин”, носител на множество национални и международни отличия.

УХТ сътрудничи с много чуждестранни университети и научни институти и активно участва в международни изследователски програми. Активно се осъществява обмен на студенти за обучение и практики в много страни по света – Франция, Германия, Белгия, Гърция, Русия, Беларус, Казахстан и др.

От 2017 г., по силата на сключен двустранен договор, УХТ провежда съвместно обучение на студенти от Алматински технологически университет (Р Казахстан) по специалностите „Технология на хранителните продукти“, „Технология на ферментационните производства“ и „Хранителна биотехнология“ (за ОКС „бакалавър“), с издаване на двойни дипломи от двата партниращи университета.


 

          Скъпи кандидат-студенти,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с избора Ви да учите в Университета по хранителни технологии – реномиран национален център за висше образование и наука.

Към момента в четирите корпуса на УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Атрактивните специалности са разработени чрез умело съчетаване на дългогодишни традиции и новаторство. Високото ниво на тяхното преподаване в Университета допринася за отличната квалификация на бъдещите специалисти. Стремежът на ръководството е да превърне УХТ във „втори дом” за студентите, където те могат да срещнат своите ментори, приятели и бъдещи бизнес партньори.

Договорите ни с европейски университети и системата за трансфер на кредити, както и програма Еразъм+, създават условия за обмен на студенти и за провеждане на стажове в страната и чужбина.

В Университета се разработват и съвместни образователни програми с редица сродни университети в чужбина: Университет по приложни науки на Западна Македония, Гърция; Университет на Западен Бретан, Франция; Алматински технологичен университет; Университет по приложни науки AERES, Нидерландия, Университет на Бон, Германия.  Подписаните споразумения дават възможност на студентите от УХТ да получат двойни дипломи.

Нашата роля – на преподавателите, учените и изследователите в УХТ, е да насърчаваме младите ни колеги, поели по пътя на познанието. Целта ни е да инвестираме в тяхното самочувствие, сигурност и спокойствие, в интелектуалната им свобода и личностния им комфорт, но и да им предадем най-ценния урок – този по професионална и житейска почтеност.

Убеден съм, че независимо от трудностите COVID 19 ни предостави уникална възможност да отсеем маловажното и да оценим истински стойностното в живота. Времето, средствата  и усилията, които сте вложили в образованието си, ще Ви превърнат  в конкурентоспособни личности, а това е капитал, който никой не може да Ви отнеме!

Благодаря Ви, че се доверихте на нашия университет!

Пожелавам Ви успех на зрелостните и кандидатстудентските изпити!

Проф. д-р инж. Пламен Моллов

Ректор на Университета по хранителни технологии

РАЗДЕЛ 1.

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С този Правилник се определят условията за приемането на български граждани и граждани на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), притежаващи диплома за завършено средно образование, за студенти в Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив.

(2) В УХТ – Пловдив се приемат студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ след завършено средно образование съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и настоящия Правилник.

Чл. 2.   През учебната 2022/2023 г. в УХТ – Пловдив ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение по държавна поръчка и платено обучение в професионални направления и специалности на ОКС „бакалавър, посочени в Таблици 1, 2 и 3. Формата на обучение (редовна или задочна) и основанието за прием (държавна поръчка или платено обучение) се уточнява при подаването на документите за кандидатстване в УХТ, в зависимост от утвърдения от Министерство на образованието и науката план за прием на студенти.

Чл. 3.  Кандидатстването за ОКС „бакалавър” се извършва чрез подаване на кандидат-студентски документи и класиране въз основа на резултатите от успешно издържаните държавни зрелостни изпити и/или конкурсен изпит с последващо класиране съгласно настоящия Правилник.

Чл. 4.   Чуждестранни граждани (от страни, които не са членки на ЕС), притежаващи диплома за завършено средно образование (легализирана от Министерство на образованието и науката – за завършилите в чужбина), могат да кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО и се приемат за студенти в УХТ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица 1.

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”
Шифър на направлението ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА / специализация

3.8. Икономика
        Икономика на хранителната индустрия – линк

 

3.9. Туризъм
        Туризъм – линк

  Хотелиерство и ресторантьорство – линк

5.1. Машинно инженерство
        Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост – линк
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
        Компютърно управление и автоматизация – линк
5.3. Комуникационна и компютърна техника
        Компютърни системи и технологии – линк
5.4. Енергетика
        Топлотехника – линк
5.11. Биотехнологии
        Биотехнологии – линк
5.12. Хранителни технологии
        Технология и качество на храни – линк
Технология на месото и рибата – линк

Технология на млякото и млечните продукти – линк

Технология на продуктите от плодове и зеленчуци – линк

        Технология  на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти
 

Технология зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти- линк-презентация

визитка-линк

студентите за нас-линк

професионалистите за нас-линк

Технология на виното и пивото – линк
        Анализ, контрол и екология на храните
Анализ и контрол на храните – линк

Химия и микробиология на храните – линк

Екология и контрол при производството на храните – линк

          Кетъринг – линк
          Храни, хранене и диететика – линк
          Хранене и туризъм – линк
5.13. Общо инженерство
          Индустриален мениджмънт – линк

     Индустриален бизнес и предприемачество – линк


ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Таблица 2

Шифър на направлението ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

наименование на специалността/специализацията

5.12. Хранителни технологии
        Технология на ферментационните продукти – линк

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Таблица 3

Шифър на направлението ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

наименование на специалността/специализацията

3.9. Туризъм
 Туризъм
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи и технологии
5.12. Хранителни технологии
        Технология на храни и напитки
5.13. Общо инженерство
       Индустриален мениджмънт

II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 5.  (1) В УХТ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани:

 1. Завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища (за ОКС „бакалавър”);
 2. Завършили висше образование (бакалавър”, „магистър”), осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища за ОКС „бакалавър” (за платено обучение);
 3. Не изтърпяват наказание „лишаване от свобода” към началото на учебната година;
 4. Не са се обучавали или не се обучават в същата или по-висока ОКС с финансиране от държавния бюджет (за държавна поръчка).

(2) В УХТ имат право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, завършили средно и висше образование в чуждестранни средни и висши училища, като за целта представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката, с вписани преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети.

(3) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците);

(4) Кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата. (§ 3, ал. 5 от допълнителни разпоредби на Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р. България).

Чл. 6.  (1) В УХТ имат право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установен за българските граждани:

 1. Граждани на страните членки на ЕС и ЕИП, притежаващи диплома за завършено средно образование (даващо им право да продължат образованието си във висше училище).
 2. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР.
 3. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Националното бюро за териториалното убежище и бежанците към Министерския съвет.
 4. Чужденци, от българска народност, удостоверена по реда на чл. 4, ал.1 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. и чл. 3, ал. 1 на Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 7.  За обучение в ОКС „бакалавър” могат да кандидатстват лица, завършили ОКС „професионален бакалавър” в същото професионално направление със среден успех от дипломата не по-нисък от Добър. Обучението е с продължителност не по-малка от две години (четири семестъра).

Чл. 8.  Приемът на студенти за ОКС „бакалавър“ се извършва, както следва:

(1) С полагане на конкурсен изпит в УХТ.

 1. Конкурсните изпити се провеждат на два етапа – предварителен и редовен.
 2. Предварителните изпити са:
  • тест по математика;
  • тест по химия и опазване на околната среда.
 3. Редовните изпити са:
  • тест по математика;
  • тест по химия и опазване на околната среда.
 4. При явяване на конкурсни изпити, кандидат-студентите задължително представят документ за самоличност и документ за платена такса за кандидатстване.

(2) С оценка от държавен зрелостен изпит.

(3) Със задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, /отговаряща на направлението на желаната от тях специалност/ която е не по-ниска от Добър.

(4) Кандидат-студентът може да избере повече от един начин за кандидатстване.

(5) Оценките от конкурсните изпити (предварителни, редовни), държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване  на професионална квалификация са равнопоставени (с еднакъв коефициент на тежест) при формирането на състезателния бал.

Чл. 9. (1) Приемът на студенти за ОКС „бакалавър” по специалности се извършва, както следва (Таблица 4);

(2) На кандидат-студенти, класирани и записани в специалност или форма на обучение, която не се попълва с определения от университетската комисия по кандидатстудентски прием минимален брой студенти за учебната година, се предоставя възможност за записване в друга специалност или форма на обучение.

(3Разпределението на студентите от ОКС „бакалавър“ по специализации от специалността става след втори/трети курс по заявено желание и успех.

                              Таблица 4

Специалности за ОКС „Бакалавър” Начин за кандидатстване
    Технология и качество на храни

 • Технология на месото и рибата
 • Технология на млякото и млечните продукти
 • Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

Технология  на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

Технология на вино и пиво

Анализ, контрол и екология на храните

 • Анализ и контрол на храните
 • Химия и микробиология на храните
 • Екология контрол при производството на храните

Храни, хранене и диететика

Кетъринг

Хранене и туризъм

Биотехнологии

     Технологии на ферментационните продукти (на френски език)

     Технология на храни и напитки (на английски език)

     с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с писмен конкурсен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по биология,

или с оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

 

     Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

Компютърно управление и автоматизация

Компютърни системи и технологии

Топлотехника

     Компютърни системи и технологии (на английски език)

     с писмен конкурсен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по физика,

или с оценка от държавен  зрелостен изпит по български език и литература,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по информатика,

или с оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

     Туризъм

    Хотелиерство и pесторантьорство

     Туризъм (на английски език)

     с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

        или с писмен конкурсен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по география,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език,

или с оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

  Индустриален мениджмънт

Индустриален бизнес и предприемачество

Икономика на хранителната индустрия

 Индустриален мениджмънт (на английски език)

 

с оценка от писмен конкурсен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по география,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език,

или с оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

IІІ. ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 10. (1) Кандидат-студентите подават документите си за предварителни и редовни изпити в УХТ, в оторизирани бюра за прием на кандидатстудентски документи (Приложение 1 от Справочника) и он-лайн чрез интернет страницата на УХТ. От оторизираните бюра документите се предават в УХТ не по-късно от два дни преди датите за изпитите;

(2) В срокове, посочени в Справочника на кандидат-студента за уч. 2022/2023 г., всички кандидати подават лично или чрез друго лице следните документи:

 1. Заявление (по образец) до Ректора на УХТ. Приема се само оригиналният формуляр на заявлението.
 2. Оригинал и копие на диплома за завършено образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.
 3. Документ (квитанция) за платена такса за кандидатстване.
 4. Лауреатите и първенците на национални и международни олимпиади по математика, химия и опазване на околната среда или чужд език представят оригинален документ от Министерство на образованието и науката за явяване по съответния предмет.
 5. Кандидат-студентите кръгли сираци до 26-годишна възраст, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на лица, лишени от родителска грижа, представят копие на документа, удостоверяващ горепосоченото основание и оригинала му за сверяване. Кандидат-студентите, придобили такъв документ след изтичане на срока за подаване на документи (14 – 30 юни 2022 г.), могат да представят същия не по-късно от обявените дати за второ записване (12 – 14 юли 2022 г.).

(3) Документите за явяване на предварителните изпити се подават по график съгласно Приложение 2 от Справочника и са: заявление (по образец) до Ректора на УХТ.

(4) Документи за кандидатстване по чл. 10, ал. 2 задължително се подават в определените срокове за м. юни – юли от всички желаещи да участват в класирането за уч. 2022/2023 г.

(5) Кандидат-студентите, посочили специалност по чл. 20, ал. 2 прилагат копие на трудов договор и длъжностна характеристика за работа в предприятие по специалността, за която кандидатстват.

(6) Подадените документи важат за кандидатстване държавна поръчка и платено обучение.

(7) Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение, издадено от отдел „Учебен“ за завършен етап на обучение.

(8) Документи за кандидатстване в УХТ след определените в Справочника на кандидат-студента срокове не се приемат, освен в случаите, когато това е обявено на интернет страницата на УХТ.

Чл. 11. (1) При подаване на документите се заплащат кандидатстудентски такси, определени от Министерски съвет.

(2) Таксата за кандидатстване се внася в касата на УХТ, по банков път или в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи.

(3) Внесена такса за кандидатстване не се възстановява.

(4) От такси за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст), лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на лица, лишени от родителска грижа, деца от многодетни семейства и майки с три и повече деца. Всяко основание се удостоверява със съответен документ.

ІV. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ И ФОРМИРАНЕ НА БАЛА

Чл. 12. (1) Конкурсните изпити по математика и по химия и опазване на околната среда обхващат материал, изучаван от кандидатите в средния курс на обучение.

(2) Конкурсните изпити по математика и по химия и опазване на околната среда се провеждат писмено по тестова система и съдържат по 25 въпроса.

(3) Продължителността на изпитите по математика и по химия и опазване на околната среда е 60 минути.

(4) Правилният отговор на всеки въпрос от изпита по математика или по химия и опазване на околната среда се оценява с 1 (една) точка. Всяка точка от теста носи 0,16 единици по шестобалната система. Крайната оценка от писмения изпит се изчислява по формулата 2,00 + 0,16.t , където t е сумата на точките от теста.

Чл. 13. (1) Ако оценката от писмения изпит по математика или по химия и опазване на околната среда е под Среден (3,00), тя се закръглява на Слаб (2,00).

(2) Кандидат-студентите, получили оценка Слаб (2,00) не формират бал с положения изпит и не участват в класирането.

Чл. 14. (1) На кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се признава оценка Отличен (6,00) и не полагат конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата, и участват в класирането на общо основание.

(2) На кандидат-студентите, лауреати с оценка Отличен (6,00) от национални състезания по професионални направления, отговарящи на направлението на желаната от тях специалност, оценката се зачита за положен конкурсен изпит и участват в класирането на общо основание.

(3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от Добър (4,00) от Национално състезание по химия и опазване на околната среда, от Национално състезание по природни науки и екология, от Национално състезание по математика, от Национално състезание по информатика, от Национално състезание по физика, завършващи средно образование в годината, в която се провежда състезанието, оценката се зачита за положен конкурсен изпит и участват в класирането на общо основание.

(4) На кандидат-студентите, участвали и класирали се на І, ІІ и ІІІ място в организирани от Министерство на образованието и науката регионални състезания по професионални направления, отговарящи на направлението на желаната от тях специалност, завършващи средно образование в годината, през която се провежда състезанието, резултатите се признават за оценка по правила, утвърдени от Академичния съвет. Оценката се зачита за положен конкурсен изпит и кандидат-студентите участват в класирането на общо основание.

(5) На кандидат-студентите, участвали в състезания, на които УХТ е съорганизатор, резултатите се признават за оценка по правила, утвърдени от Академичния съвет. Оценката се зачита за положен конкурсен изпит и кандидат-студентите участват в класирането на общо основание.

(6) Активни състезатели-спортисти от международно и национално ниво, постигнали високи спортни резултати, както и участници в пара-олимпийски игри се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС „бакалавър“ – редовно и задочно обучение. Кандидат-студентите представят официален документ, удостоверяващ основанието.

Чл. 15. УХТ признава оценките по математика и химия и опазване на околната среда от кандидатстудентски изпити, положени в друго висше училище, при подаване на заявление от кандидат-студента за участие в класиране:

 1. от предварителни изпити;
 2. за прием след трето записване, за попълване само на освободени (незаети) места.

Чл. 16. (1) Конкурсният бал на кандидат-студентите за ОКС „бакалавър“ се образува като сума от следните оценки (Таблица 5):

(2) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците).

(3) Кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата. (§ 3, ал. 5 от допълнителни разпоредби на Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р. България).

Таблица 5

Специалности за ОКС „Бакалавър” Формиране на кандидатстудентския

бал – сума от:

        Технология и качество на храни

 • Технология на месото и рибата
 • Технология на млякото и млечните продукти
 • Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

Технология  на парфюмерийни, козметични и  ароматно-вкусови продукти

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

Технология на виното и пивото

Анализ, контрол и екология на храните

 • Анализ и контрол на храните
 • Химия и микробиология на храните
 • Екология и контрол при производството на храните

Кетъринг

Храни, хранене и диететика

Хранене и туризъм

Биотехнологии

       Технология на ферментационните продукти (на френски език)*

       Технология на храни и напитки (на английски език)*

  Удвоената оценка от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда,

 • или удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по биология,
 • или удвоената оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

и оценката по математика от дипломата,

и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата.

        Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

Компютърно управление и автоматизация

Компютърни системи и технологии

Топлотехника

        Компютърни системи и технологии (на английски език)*

  Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по физика,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по информатика,
 • или удвоената оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

и оценката по физика от дипломата,

и оценката по математика от дипломата.

   Туризъм

Хотелиерство и pесторантьорство

  Туризъм (на английски език)*

 Оценката от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда,

 • или оценката от конкурсния изпит по математика,
 • или оценката от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,
 • или оценката от държавния зрелостен изпит по математика,
 • или оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература,
 • или оценката от държавния зрелостен изпит по география,
 • или оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език,
 • или  оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация,

и оценката по математика от дипломата,

и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата,

и оценката по първи чужд език от дипломата.

   Индустриален мениджмънт

Индустриален бизнес и предприемачество

Икономика на хранителната индустрия

        Индустриален мениджмънт (на английски език)*

 

Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по география,
 • или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по чужд език,
 • или удвоената оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация,

и оценката по математика от дипломата,

и оценката по български език и литература от дипломата.

*За специалности извеждани на чужд език ще се изисква минимум хорариум часове или сертификат по съответния език, доказани с документ.

(4) При образуването на състезателния бал се взима най-високата от посочените възможни оценки.

(5) Максималният възможен бал за всички специалности е 24.

V. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл. 17. (1) В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник.

(2) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидатите желани специалности и форми на обучение. Кандидатите се класират в две категории – мъже и жени.

(3) Възстановяващите студентски права за втори и по-горен курс се класират извън утвърдените за прием места.

(4) Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени, и обратно.

(5) В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност или форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност в същото професионално направление.

Чл. 18. (1) Класирането се извършва поетапно, съгласно график, представен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2022/2023 г.

(2) Списъците на приетите студенти след всеки етап на класиране се обявяват на достъпно място в УХТ и в интернет страницата https://ksk.uft-plovdiv.bg. Съобщения за резултати от класирането не се изпращат по пощата. Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за записване. УХТ не носи отговорност за настъпили неблагоприятни последици в случаите на неспазване на тези срокове от страна на кандидатстудентите.

(3) След първия етап на класиране:

 1. Неприетите кандидат-студенти участват автоматично във втория етап на класиране.
 2. Приетите кандидат-студенти имат възможност:

а)  Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващи етапи на класиране. Отказът от участие в следващи етапи на класиране (отказ от прекласиране) приетите студенти декларират писмено при записването.

б)  Да се запишат в специалността, в която са класирани, без да декларират отказ от прекласиране. В този случай те се прекласират автоматично по възходящ ред на посочените специалности, форми на обучение и основание за прием в следващите етапи на класиране.

в)  Да не се запишат, с което губят кандидатстудентски права и автоматично отпадат от участие в следващите етапи на класиране.

(4) След втория етап на класиране:

 1. Неприетите кандидат-студенти участват автоматично в третия етап на класиране.
 2. Приетите кандидат-студенти, некласирани до този етап, се записват при условията на ал. 3, т. а – в.
 3. Записаните след първо класиране студенти, прекласирани в по-предна по ред специалност, декларират или не отказ от следващо прекласиране. При неподаване на писмена декларация за отказ от прекласиране, те автоматично участват в третия етап на класиране.

(5) След третия етап на класиране:

 1. Приетите кандидат-студенти, некласирани до този етап, се записват в определените срокове.
 2. Приетите, но незаписали се кандидат-студенти губят кандидатстудентски права.
 3. Резултатите от третия етап на класиране са окончателни.

(6) За попълване на освободени (незаети) места след трето класиране участват:

Чл. 19. УХТ приема за студенти кандидати, успешно участвали в конкурса, но неприети, както следва:

(1) Кръгли сираци (до 26-годишна възраст), лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, майки с три и повече деца, както и близнаци в случаите, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление в УХТ и един от тях е приет за студент.

(2) Заявления от неприетите кандидати по ал. 1 се отправят до Председателя на кандидатстудентската комисия, не по-късно от посочения краен срок за записване след първо класиране.

(3) В рамките на утвърдените места за прием на студенти, на тези кандидати се предлага да се запишат в специалност от същото професионално направление, за която са формирали състезателен бал, равен или близък на последния класирал се в специалността.

Чл. 20. (1) Завършилите специалности от професионални гимназии или професионални колежи за средно образование (съгл. Приложение 3) се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС „бакалавър” – редовно обучение. Кандидатите по този член задължително посочват в заявлението за кандидатстване шифъра на специалността с предимство по чл. 20, ал. 1, преди шифъра на същата специалност на общо основание.

(2) Работещите на трудов договор след завършено средно образование, чиито длъжностни характеристики отговарят на специалностите, обявени в кандидатстудентския прием, се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС „бакалавър” – задочна форма на обучение. Кандидатите по този член задължително посочват в заявлението за кандидатстване шифъра на специалността с предимство по чл. 20, ал. 2 – задочна форма на обучение, преди шифъра на същата специалност на общо основание.

(3)  Кандидат-студентите, работещи на трудов договор във фирми, с които УХТ има сключен договор за сътрудничество, чиито длъжностни характеристики отговарят на специалностите, обявени в кандидатстудентския прием, се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС „бакалавър” в съответното професионално направление – задочна форма на обучение.

Чл. 21. УХТ приема за платено обучение студенти за ОКС „бакалавър”, кандидатствали, но неприети в утвърдения план-прием на Министерство на образованието и науката. Същите се класират по реда на бала и възможностите на образователния капацитет, съгласно съществуващата нормативна база.

VI. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 22. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора по график, посочен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2022/2023 г.

(2) При записването студентите представят:

 1. Диплома – оригинал и копие.Оригиналът след сравнение с копието се връща, а копието се съхранява в студентското досие в отдел „Учебен” – по факултети, до края на следването;
 2. Лична карта, която се връща веднага след записването;
 3. Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар;
 4. Три снимки формат 3,5 / 4,5 см;
 5. Комплект документи за записване на новоприети студенти (студентска книжка, именници и уверения, декларации за здравно осигуряване и за ползване на лични данни), закупен от книжарницата на УХТ.
 6. Документ за платена семестриална такса за първия семестър. Таксите се привеждат по банков път, в лева (BGN), на сметката на УХТ или чрез ПОС-терминала в касата на УХТ.

Банкова сметка на УХТ:      Получател: УХТ – Пловдив

IBAN: BG53CECB97903180002900

SWIFT BIC: CECBBGSF

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

Чл. 23. (1) Приетите и окончателно записани студенти могат да се откажат (да напуснат) по собствено желание, при следните условия:

 1. Подадено писмено заявление (по образец) за напускане до Ректора на УХТ;
 2. Платена административна такса за обслужване в размер, определен с решение на Академичния съвет.
 3. Получаване на внесената от тях семестриална такса за първия семестър, но не по-късно от посочения в графика краен срок за записване след трето класиране;

(2) След приключване на обявения в графика срок за записване след трето класиране внесената семестриална такса не се възстановява.

Чл. 24. От заплащане на семестриални такси за обучение се освобождават лица, които са: кръгли сираци до 26-годишна възраст, с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, и такива, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на лица, лишени от родителски грижи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Правилникът е приет от Академичния съвет на УХТ с Протокол № 23 от 28.01.2022 г.


РАЗДЕЛ 2.

Характеристика на специалностите в УХТ

І. ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ПРИДОБИТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Обучението за всички специалности на ОКС „бакалавър” по учебен план е с продължителност четири години за редовно и задочно обучение. През първите две години се изучават общи за професионалните направления учебни дисциплини, а през третата и четвъртата година се формират специални знания. След втори/трети курс, съгласно учебния план, студентите се разпределят в специализации по заявено желание и успех. Дипломирането се извършва след успешно защитен дипломен проект (работа) или държавен изпит.

Студентите, завършили всички специалности на трите факултета, могат да продължат образованието си в ОКС „магистър”.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти в следните специалности:

Специалността подготвя инженери с възможности да се реализират като ръководители и технолози при производство на биопродукти, биопрепарати за растителна защита, тъканни култури, при биологично пречистване на отпадъчни води и др. Те могат да ръководят микробиологични, химични и др. контролни лаборатории в биотехнологичната и хранителната промишленост.

Дипломираните инженери по специалността могат да планират, организират и контролират технологичните процеси, да разработват и внедряват системи за управление на безопасността и качеството на храните; да разработват технологична документация и внедряват нови асортименти хранителни продукти и др. Специалността включва три специализации:

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират в месната и рибната промишленост, като заемат ръководни длъжности в сферата на производството на месни храни, извършват и ръководят научноизследователска и проектантска дейност. Те получават и необходимите знания и умения относно преработката и ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от месната и рибната промишленост.

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират в млечната промишленост, като заемат ръководни длъжности в сферата на производството на млечни храни, извършват и ръководят научноизследователска и проектантска дейност. Те получават и необходимите знания и умения относно преработката и ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от млечната промишленост.

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират като технолози и ръководители на фирми с производствена и проектантска дейност в областта на преработката на плодове и зеленчуци и хладилното съхранение и дистрибуция на храни, както и като ръководители и експерти в колективи за разработване на нови технологии и продукти.

Дипломираните инженери по специалността могат да управляват, усъвършенстват и контролират производствено-технологичните процеси и качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция; да провеждат необходимия органолептичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен анализ; да участват в разработването и дизайна на нови храни и ароматични продукти. Специалността подготвя инженери с широки възможности за реализация като технолози, експерти и ръководители в планирането, организацията и управлението на производствено-технологични процеси.

Специалността подготвя инженери, които могат да се реализират като технолози и ръководители на фирми, упражняващи дейности, свързани с планиране, организация и управлението на производствено-технологичните процеси, създаване на нови продукти контрола и оценката на: зърносъхранението, преработката на зърнени продукти, производството на хляб, хлебни , сладкарски и макаронени изделия; производството на комбинирани фуражи.

Специалността подготвя инженери с възможности за реализация като технолози и на ръководни длъжности в организационно-управленската, изследователската и учебна дейност при производството на вино, пиво, безалкохолни и високоалкохолни напитки.

Дипломираните по специалността инженери могат да организират и управляват провеждането на химичен, биохимичен, микробиологичен, органолептичен и екологичен контрол при производството и търговията с храни; да ръководят научноизследователски екипи, специализирани лаборатории и фирми. Специалността включва три специализации:

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират като изпълнители и ръководители при провеждането на химичен и микробиологичен анализ във връзка с управлението на производствените процеси, при осъществяването на контрол на готови храни в производството, търговската мрежа и вносно-износната дейност, във фирмени лаборатории, сертифицирани държавни лаборатории, както и в предприятията на хранително-вкусовата индустрия.

Специализацията подготвя инженери, които могат да работят като ръководители и сътрудници на производствени, контролни и изследователски лаборатории за храни и напитки; в управлението, контрола и оценката на производствено-технологичните процеси; в анализа и сертификацията на суровини, полуфабрикати и готова продукция; в хранителното законодателство; в производството на функционални и лечебни храни и напитки.

Специализацията подготвя инженери, които могат да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в сферата на екологичен контрол при производството на храни и опазването на околната среда, свързани с планиране, организиране, избор, пуск и експлоатация на пречиствателни съоръжения и др. 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти в следните специалности:

Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират във всички сфери на машиностроенето и при експлоатацията на машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Специалността подготвя енергийни инженери по Топлотехника, които могат да се реализират като проектанти, специалисти, консултанти и ръководители в областта на топлотехниката и хладилната техника от различни направления на промишлеността – хранително-вкусова, биотехнологична, химическа и други отрасли, използващи топлинни технологични процеси и съоръжения; масообменни уредби, хладилна, климатична и вентилационна техника, в обследването на сгради, системи и инсталации за енергийна ефективност.

Специалността подготвя инженери по автоматика за модерните направления на техническите науки – електроника, микропроцесорна и компютърна техника, технически средства и системи за автоматизирано управление, управление на роботи и машини-автомати, комуникационни системи и мрежи, автоматизирано проектиране и др., които могат да се реализират във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Специалността подготвя компютърни инженери, които могат да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти в следните специалности:

Специалността подготвя икономисти, които могат да се реализират като ръководители на производствено-търговско-финансовата дейност в предприятия от хранителната индустрия, в търговски дружества, държавни и общински органи на управление, холдинги, консорциуми и други формирования.

 

Специалността подготвя бакалаври по туризъм с възможности за реализация в областта на туристическата индустрия и организираното хранене, като ръководители и аналитични специалисти в туризма, хотел-ресторантските комплекси, търговското и социалното хранене, в специализирани производствени цехове, организатори, специалисти по маркетинг и реклама в системата на туризма, в образованието, научноизследователски и консултантски звена и др.

Специалността подготвя инженери, които могат да работят като широкопрофилни специалисти по технология, организация и управление на организираното хранене, кетъринга и индустриалното кулинарно производство, като ръководни кадри в системата на търговското и социалното хранене, в специализирани производствени единици, в научноизследователски и консултантски звена, в служби, фирми и организации за контрол, в образованието.

Специалността подготвя бакалаври по хотелиерство и ресторантьорство, които могат да работят като ръководители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама, консултанти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в образованието, в дейности, свързани със създаването и организирането на системи за безопасност и контрол на качеството и със стандартизацията в хотелиерството и ресторантьорството.

Специалността подготвя бакалаври по храни, хранене и диететика, които могат да се реализират в областта на общото и специализирано хранене в диагностично-консултативни, спортни, профилактични и лечебни институции, както и в областта на контрола на състава и качеството на храните към контролни и производствени центрове.

Специалността подготвя инженери, които могат да работят в общественото хранене, туристически обекти, сдружения и организации, в органи на местната и държавната власт, в публично-частни партньорства, както и да развиват собствен бизнес в храненето и туризма.

Специалността подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират като икономически и управленски кадри в хранително-вкусовата и биотехнологичната индустрия, взаимосвързаните отрасли, в общински органи за управление и др.

Специалността подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират на управленчески и изпълнителни позиции в хранителната индустрия и свързаните с нея отрасли, в държавни и други институции, както и като предприемачи за индустриалния бизнес.

  ІІ. ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

НА ФРЕНСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОКС „БАКАЛАВЪР”

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучението е по пет специалности, администрирани от трите факултета на УХТ:

НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 1. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ подготвя инженери с високо ниво на владеене на специализиран френски език, които могат да се реализират като технолози и на ръководни длъжности в организационно-управленската, изследователската и учебна дейност при производството на вино, пиво и високоалкохолни напитки, мляко и млечни продукти и зърнени, хлебни и сладкарски изделия. Така подготвените инженери са изключително подходящи за реализация в български и чуждестранни фирми и организации с професионално  ползване на френски език.

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 1. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИ И НАПИТКИ осигурява широкопрофилна подготовка в областта на хранителната и питейната индустрия. Наред с технологичната подготовка, студентите получават важни познания, свързани с икономическите и мениджърските аспекти на бизнеса с храни и напитки. Обучението е изцяло на английски език. Студентите ще имат възможност да проведат четвъртата година от обучението си в Нидерландия, след което при дипломирането си да получат две дипломи ‒ българска от УХТ и нидерландска от Aeres University of Applied Sciences.
 2. Специалност КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ подготвя компютърни инженери, които имат възможности да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии.
 3. Специалност Туризъм подготвя бакалаври с възможности за реализация в областта на туристическата индустрия и организираното хранене, като ръководители и аналитични специалисти в туризма, хотел-ресторантските комплекси, търговското и социалното хранене, в специализирани производствени цехове, организатори, специалисти по маркетинг и реклама в системата на туризма, в образованието, научноизследователски и консултантски звена и др.
 4. Специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират като икономически и управленски кадри в хранително-вкусовата и биотехнологичната индустрия, взаимосвързаните отрасли, в общински органи за управление и др.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

БЮРА

ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА

ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ /ЦКПИ/

Новини и актуална информация на: www.ckpi-bg.com; e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон ) 0879 120 471

ГРАДОВЕ Център за кандидатстудентска подготовка и информация
БУРГАС Бул. „Гладстон” № 47, /Младежки културен център/,

тел. 0888 759 750; 0898 701 664

ВАРНА Ул. „Христо Ботев” № 1, /ЦИО „Вектор”/, тел. 052 / 612 266
ВИДИН Ул. „Екзарх Йосиф І“ № 17, ОУ „Климент Охридски“, тел. 0887 327 768
ГАБРОВО ул. „Хаджи Димитър“ № 4, Технически университет – Ректорат,

тел. 0878 264 202

ДОБРИч Ул. „България”  № 1, офис 304, /Централна кооперативна банка/,

тел.  058 / 580 623, 0899 298 593

КАЗАНЛЪК Ул. „Трапезица“ №6, /Литературно-художествен музей/,

тел. 0898/309 636

КЪРДЖАЛИ СУ „Отец Паисий“, тел. 0886 676 146
МОНТАНА Ул. „Трети март”  № 98, ет. 1, /Младежки дом/ тел. 0889 161 101
ПАЗАРДЖИК Ул. „Ген. Гурко“ № 2, ет. 2, офис 1, „РАДИО СОТ“, /сградата на Хебърстрой/, тел. 0898 831 917 и 0899/672 674
ПЕРНИК Площад „Кракра”, Общински младежки дом, тел. 0878 344 258
ПЛОВДИВ Ул. „Цанко Дюстабанов” № 25, /Сградата на Технически университет – филиал Пловдив/, тел. 0888 645 158
РАЗГРАД Ул. „Бузлуджа“ № 2, етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 370 069
РУСЕ Ул. „Николаевска” № 66, ет.1, /Стоматологията/, тел. 0887 176 353 и

0876 358 234

СИЛИСТРА Ул. „Атанас Янков“ № 48, Учебен център „Фаворит“, тел. 0889/909141; 0888111147
СЛИВЕН Ул. „Братя Миладинови“ № 18, /в сградата на РУО/, тел. 0879 384 769
СОФИЯ Бул. „Кл. Охридски“ № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, тел. 0899 808 816
СТАРА ЗАГОРА Ул. „Армейска“ № 9, /в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/, тел. 0888/691483  и 042 / 646 107
ТЪРГОВИЩЕ Ул. „Славейков“ № 4, ет. 2, офис 210, /Дом на техниката/,тел. 0896 368 636
ХАСКОВО Народно читалище „Заря“, ет. 1, тел. 0887 035 598
ШУМЕН Ул. „Адам Мицкевич” № 1, / В двора на НАП, срещу Младежкия  дом/,

тел. 0887 225 112 и 054 / 800 505

ЯМБОЛ Ул. Цар Иван Шишман №11Б, ет.1, тел. 0886/ 853 731 и 0888/ 973 979

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ДЕЙНОСТ СРОК
1. ПЪРВА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
1.1. Подаване на заявление за изпит  от 07 до 17 март
1.2. Конкурсни изпити:
       математика 19  март
       химия и опазване на околната среда
2. ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
2.1. Подаване на документи  от 30 май до 03 юни
2.2. Конкурсни изпити:
       математика 04 юни
       химия и опазване на околната среда
3. ТРЕТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ /окончателна/  
3.1. Всички кандидатстуденти подават лично или чрез друго лице следните документи за кандидатстване и участие в класиране:

Заявление /по образец/ до Ректора

Диплома за средно образование – оригинал и копие.

Други  документи по чл. 10 , ал. 2 от Справочника

от 14 до 30 юни.
3.2. Конкурсни изпити:
       математика 01 юли
       химия и опазване на околната среда
4. ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
4.1 Обявяване на първо класиране 03 юли
4.2. Записване на приетите студенти от първо класиране от 05 до 07 юли
4.3 Обявяване на второ класиране 09  юли
4.4. Записване на приетите студенти от второ класиране от 12 до 14 юли
4.5. Обявяване на трето класиране 16 юли
4.6. Записване на приетите студенти от трето класиране от 19 до 20 юли

*Забележка:    Кандидат-студентите, участвали на предварителните кандидатстудентски сесии, задължително подават документи по чл. 10, ал. 2 от Справочника.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

СПИСЪК

на специалностите от професионалните гимназии,

формиращи оценка по чл. 8, ал. 3 и допускащи се до класиране по чл. 20, ал. 1 

Специалности на УХТ – Пловдив, допускащи класиране по чл. 20 Специалност от професионалната гимназия или професионален колеж
Биотехнологии        Биотехнологии

Технология в биопроизводствата

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Технология и качество на храни        Производство и преработка на мляко и млечни продукти

Производство на месо, месни продукти и риба

Производство на консерви

Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Технология на виното и пивото        Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Технология  на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти
 •  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
 • Технология на хомеопатичните и фитопродукти
 • Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла
 • Производство на тютюн и тютюневи изделия
 • Производство на захар и захарни изделия
 • Други, съответстващи на специалността в УХТ
Технология  на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските изделия
 • Производство на сладкарски изделия
 • Декорация на сладкарски изделия
 • Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
 • Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 • Производство на захар и захарни изделия
Анализ, контрол и екология на храните      Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства

Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Екология и опазване на околната среда

Експлоатация на съоръжения за пречистване на води

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

 

       Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

Машини и системи с ЦПУ

Металорежещи машини

Металообработващи машини

Експлоатация и поддръжка на хладилна техника в хранителната промишленост

Технология на машиностроенето

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Компютърни системи и технологии        Информационни технологии

Компютърна техника и технологии

Компютърни мрежи

Микропроцесорна техника

Програмно осигуряване

Системно програмиране

Приложно програмиране

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Компютърно управление и автоматизация        Електронно уредостроене

Автоматизация на производството в ХВП

Автоматизация на непрекъснати производства

Микропроцесорна техника

Програмно осигуряване

Автоматизация на дискретни производства

Телекомуникационни системи

Автоматизирани и роботизирани сстеми

Промишлена електроника

Електрически машини и апарати

Електрически инсталации

Електроенергетика

Електрообзавеждане на производството

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Топлотехника

 

       Хладилна техника

Климатична техника

Климатична и вентилационна техника

Топлоенергетика

Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Икономика на хранителната индустрия

Индустриален мениджмънт

Индустриален бизнес и предприемачество

       Организация в производството на храни и напитки

Стопански мениджмънт

Икономика и мениджмънт

Предприемачество и мениджмънт

Маркетингови проучвания

Бизнес-услуги

Малък и среден бизнес

Индустриални отношения

Други, съответстващи на специалностите в УХТ

Туризъм        Организация на туризма и свободното време

Туризъм

Селски туризъм

Туристическа анимация

Организация на аниматорската дейност

Екскурзоводско обслужване

Организация на екскурзоводската дейност

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Хотелиерство и ресторантьорство        Организация и управление в ресторантьорството

Организация на обслужването в хотелиерството

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

Организация на дейностите в места за настаняване

Обслужване на заведения в общественото хранене

Други, съответстващи на специалността в УХТ

Кетъринг        Кетъринг

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Производство на кулинарни изделия и напитки

Обслужване на заведения в общественото хранене

Други, съответстващи на специалността в УХТ