СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. ЗА ОКС “МАГИСТЪР”

СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЙНОСТ СРОК
1. Подаване на документи 8 септември – 1 октомври
2. Обявяване на класиране 5 октомври
3. Записване на приетите студенти 6 – 9 октомври

Забележка:Записването на студенти със срок на обучение 2 години, платена форма, става при подаването на документи.

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

 

УДЪЛЖАВА ДО 30 ОКТОМВРИ 2019 Г. ПРИЕМА НА СТУДЕНТИ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

„МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР“

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА*/ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ЕДНА И ДВЕ ГОДИНИ

ВЪВ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ.

Кандидат-студентите подават следните документи:

а) попълнено заявление от Справочник на кандидат-студента /от книжарницата на университета/;
б) диплома за завършено висше образование оригинал и ксерокопие;
в) платена такса за кандидатстване – 48.00 лв.

Документи за кандидатстване се приемат в стая 130, бл. 1.
Телефон за информация: 032/643-637 Работно време 8.30 – 16.00 часа /без събота и неделя/.

E-mail:ksk_uft@uft-plovdiv.bg 

Право на държавна поръчка имат кандидадите, които кандидатстват за специалност от същото професионално направление, в което са дипломирани в образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

специалности с допълнителен прием

Направление С П Е Ц И А Л Н О С Т И Държавна поръчка Платено обучение
Биотехнологии Индустриални и фармацевтични биотехнологии ДА
Клетъчна и молекулярна биотехнология ДА
Хранителни технологии Технология на продуктите от месо, риба и яйца ДА ДА
Технология и управление при производството на млечни продукти ДА ДА
Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците ДА ДА
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти ДА ДА
Технология на виното и пивото ДА ДА
Технология на тютюна и тютюневите изделия ДА ДА
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката ДА ДА
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати ДА ДА
Анализ и контрол на хранителните продукти ДА ДА
Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия ДА ДА
Безопасност на храните ДА ДА
Управление на качеството в хранителната индустрия ДА ДА
Функционални храни ДА ДА
Кетъринг ДА ДА
Храни, хранене и диететика ДА ДА
Машинно инженерство Хранително машиностроене ДА
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост ДА
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост ДА
Електротехника, електроника и автоматика Автоматика, информационна и управляваща техника ДА
Електроенергийна ефективност ДА
Енергетика Топлотехника ДА ДА
Хладилна и климатична техника ДА
Енергийна ефективност ДА
Енергиен мениджмънт ДА
Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии ДА ДА
Туризъм Туризъм ДА
Икономика Икономика на хранителната индустрия ДА
Икономика на туристическата индустрия ДА
Корпоративен бизнес и предприемачество ДА
Бизнес информационни технологии ДА
Общо инженерство Индустриален мениджмънт ДА
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството ДА