Икономически университет – Варна обявява конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“. (Конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“ – Икономически университет – Варна (ue-varna.bg))

Целта на академичната награда е да изрази признание и да популяризира постигнати високи резултати в научноизследователската дейност на учени от България и чужбина.

Прилагам писмо от Ректора на Икономически университет – Варна, статут на наградата и номинационна форма:

П И С М О

С Т А Т У Т

Н О М И Н А Ц И О Н Н А  Ф О Р М А