Изграждането на партньорства между университетите и бизнеса става все по-важно в плана за научни изследвания, иновации и обучение на университета за хранителни продукти. Международните партньорства на U-B улесняват възможностите за повишаване на пригодността за заетост и глобализирането на предприемаческите умения на завършилите висше образование и изследователите, по-голямата междусекторна мобилност на обмена на персонал и знания.

Договори с бизнес партньори