Споразуменията за сътрудничество имат за цел да установят рамката на партньорствата, които насърчават сътрудничеството между международните образователни институции чрез насърчаване на мобилността на учители, изследователи, студенти и административен персонал, стимулиране на съвместни изследователски проекти, учебни програми и дейности въз основа на критерии за равенство и взаимни интереси.

2017 Договори с университети