Министерство на образованието и науката определи приема на 815 студенти –
бакалаври и магистри, за учебната 2021/2022 г. От тях по държавна поръчка са
787 места, каза зам.-ректорът по учебна дейност в Университета по хранителни
технологии доц. Христо Спасов.
Висшето училище ще обучава в редовна форма 513 души, а в задочна 274.
Местата за бакалаври са 473 редовни и 207 задочни.
Три са новите специалности за бакалаври: „Технология на храни и ароматични
продукти“. В нея ще се изучават парфюмерия и козметика, технология на
растителните мазнини и етеричните масла, на тютюна и тютюневото
производство, на захарите и захарните изделия.
„Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ е
другата нова специалност, а третата е „Икономика на туристическата
индустрия“.
Университетът има опит и традиции в подготовката на кадри в тези
направления. При тяхното създаване сме се съобразили и със заявения
интерес от страна на работодателите, каза зам.-ректорът.
И през 2021/2022 учебна година УХТ ще продължи да предлага обучение на
английски език по 4 специалности: „Технология на храни и напитки“, „Туризъм“,
„Индустриален мениджмънт“ и „Компютърни системи и технологии“, а също и на
френски език – „Технология на ферментационните продукти“. По тази причина
активно се включваме в онлайн информационните кампании на българските
университети, които ни дават възможност да представим възможностите за
обучение в УХТ, каза зам.-ректорът. Следващата среща с кандидат-студенти е
планирана за 24 април 2021 г.
Ръководството на висшето училище полага усилия за привличане на студенти и
в приоритетните направления и защитените специалности. За УХТ това са
„Машини и апарати за ХВП и биотехнологичната промишленост“ и
„Топлотехника“. Държавата ще покрива изцяло или частично таксите за
обучение на приетите при наличие на сключен договор с работодатели.
„Представихме в министерството актуализирана заявка, изготвена съобразно
методиката за определяне на максималния брой студенти по професионални
направления и политиката на МОН. В нея сме създали възможност за обучение
на бакалаври в професионално направление „Икономика“ с 2 специалности –
„Икономика на хранителната индустрия“ и „Икономика на туристическата
индустрия“, посочи доц. Спасов. Подготовката в тези дисциплини отразява
специфичното икономическо развитие на хранително-вкусовата и

туристическата индустрия, а планът предвижда да бъдат приети 18 студенти
редовно и задочно.
Втората предварителна онлайн кандидатстудентска сесия в УХТ ще се проведе
през април. Документи за участие в нея ще се приемат от 8 до 16 април 2021 г.,
а изпитите по Математика и Химия и опазване на околната среда са на 17
април
Още информация за реда и условията на приема в УХТ на https://uft-
plovdiv.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-
%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/