Възстановен е достъпът до базите данни ScienceDirect и SCOPUS /Elsevier/.

Университетската библиотека на УХТ е основана през 1953 г. Притежава фонд от над 130 000 документа в следните тематични направления: технология на храни и напитки, биотехнологии, техника, икономика, туризъм и природни науки. Обслужва над 2000 читатели годишно в централната библиотека и в нейния филиал в студентски общежития “Марица”.

През 2004 г. в централната библиотека е изградена съвременна локална компютърна мрежа. От месец януари 2005 г. библиотеката е свързана с Интернет. С помощта на обновен специализиран библиотечен софтуер се създава ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ на фонда.


ЕЛЕКТРОНЕН ИНТЕРНЕТ КАТАЛОГ – линк към електронен каталог

В електронния каталог са отразени:

ПЕРИОДИЧНИ издания:

– всички набавени след 2001 г.;

– изцяло старият фонд списания;

КНИГИ и непериодични издания:

     – всички набавени след 2003 г.;

     – от стария фонд – учебната литература;

СТАТИИ:

     – от Научни трудове на УХТ издадени след 2004 г.

ДИСЕРТАЦИИ и отчети на Теми от научно-изследователски разработки:

     – всички набавени след 2003 г.


Читалнята разполага с 45 читателски места, 11 от които са компютъризирани.

Наред с традиционните носители на информация: книги (85000 тома), ценни справочници, енциклопедии и периодични издания (30000 тома), библиотеката притежава и специални фондове: дисертации, защитени в УХТ, стандарти и патенти по ХВП, преводи, статии, отчети от научноизследователски разработки.

Чрез междубиблиотечно и международно книгозаемане се осигуряват монографии и статии от фондовете на други библиотеки в страната и чужбина.

Справочно-информационната дейност в библиотеката се осъществява главно на базата на електронни носители на информация.

От началото на 2008 г. в УХТ е осъществен абонаментен он-лайн достъп до рефератна база данни Food Science and Technology Abstracts с архив от 1969 г.


АБОНИРАНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2020 г. И БАЗИ ДАННИ 


Услуги в библиотеката:

Регистрация, издаване на читателска карта и обслужване с библиотечни материали (за дома и за читалните)

Ксерокопиране на библиотечни информационни източници

Писмена библиографска справка въз основа на собствени БД

Писмена библиографска справка от външни БД

Сканиране на библиотечни информационни източници

Обслужване по МЗС от фонда на други библиотеки

Справочно-информационно обслужване по е-mail

Университетска книжарница УХТ – линк към списък заглавия, цени, телефон за контакт – 032 603 836


Контакти:

Иванка Н. Кунева
тел.: + 359 32 603 790

е-mail: Library@uft-plovdiv.bg