Научноизследователски проекти финансирани от

фонд „Научни изследвания”

Министерство на образованието и науката

 

 

  УХТ – Базова организация

 УХТ – Партньорска организация

 

 

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019

КП – 06 – Н37/4

„Нови мицелно базирани биокомпозити – алтернативна стратегия за устойчива биоикономика“

Ръководител: проф. дтн Алберт Кръстанов

КП – 06 – Н37/23

„Комплексно изследване върху фитокомпонентен профил, хранителна стойност, инхибиращ потенциал спрямо храносмилателни ензими и антиоксидантна активност на сортове праскови (Prunus persica)“

Ръководител: доц. д-р инж. Даша Спасова Михайлова

КП – 06 – Н37/21

„Интегриран подход за комплексно оползотворяване на отпадъчни продукти от маслодобивната индустрия: слънчогледов и рапичен шрот“

Ръководител: доц. д-р Весела Чалова-Жекова

КП – 06 – М36/2

„Получаване, характеристика и пречистване на белтъчни ензими хидролизати от лупина и прогнозиране на биологичната им активност чрез методи от изкуствения интелект“

Ръководител: гл. ас.д-р Ивелина Десева

КП – 06 – Н32/3

„Метагеномно-базирана детекция на микробиомните съобщества на специфични български кисели теста и подобряване на техните качествени характеристики“

Ръководител: проф. д-р инж. Ангел Иванов Ангелов

КП – 06 – Н36/14

„Фитохимично изследване на видове род Pinus и Juniperus от българската флора и оценка на потенциала на етеричното им масло за биологична и биопестицидна активност“

Ръководител: проф. дтн Албена Стоянова

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018

ДН 16/1/01.12.2018

„Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“

Ръководител: чл.-кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов

КП – 06 – Рила/2

„Биоконсервиране чрез синергично действие на пробиотици и растителни екстракти (escape)”

Ръководител: доц. дн Георги Костов

КП – 06 – М27/3

„Технологични и микробиологични подходи за получаване на нови типове нискоалкохолни и безалкохолни напитки с повишена биологична стойност“

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Шопска

КП – 06 – М28/2

„Експериментално изследване на лазерна генерация от иновативна изцяло овлакнена оптична структура“

Ръководител: гл. ас. д-р Веселин Владев

одобрил: Моника Господинова     качил: Мария Жекова 13.02.2020г 09:50ч.

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2017  

ДН 17/22/12.12.2017

„Оползотворяване и приложение на отпадъчни материали от етерично-маслената индустрия за „зелен“ синтез на метални наночастици”

Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Славов

линк към сайта на проекта и facebook страница на проекта 

ДН 17/25/20.12.2017

„Получаване, пречистване и имобилизация на липаза при твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus като средство за разработване на еко и „зелени“ технологии”

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Добрев 

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА  МЛАДИ УЧЕНИ – 2016 

ДМ 06/1/13.12.2016

„ОМИКС подход за анализ на метаболитния профил и биологичната активност на ядливи растения от българската флора”

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радка Вранчева  

ДМ 07/2/15.12.2016

„Нови фитохимични данни за екстракти от плодове и билки, получени чрез мултидисциплинарен подход, необходими за повишаване на информираността на потребите (NATURE)”

Ръководител на проекта: ас. д-р Анета Попова 

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016  

ДН 06/11/18.12.2016

„Нов, интегриран биотехнологичен подход за получаване, характеристика и приложение на фруктани (инулин и фруктоолизахариди) от топинамбур (Helianthus tuberosus L)“

Ръководител на проекта: проф. д.т.н. Алберт Кръстанов  

ДН 06/8/17.12.2016

„Изследване на механизма за акумулиране на биологично активни съставки от растителен произход в организма на български породи селскостопански животни и влиянието им върху качеството на месото като естествена функционална храна”

Ръководител на проекта: чл.-кор проф. д.т.н. Стефан Драгоев  

ДН 04/8/18.12.2016 

„Подобряване на фиторемедиационните практики чрез изучаване на процесите, влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор – растение”

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолина Ризова – Аграрен университет – Пловдив

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д-р Марияна Перифанова-Немска 

ДН 06/1/15.03.2017

Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни зърнопроизводителни райони в България

Ръководител на проекта: доц. д-р Стефан Кръстев – Аграрен университет – Пловдив

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д.т.н. Пантелей Денев  

 

 КОНКУРС ЗА НАУЧЕН ПРОЕКТ СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС FP7- 2015

DKOF7 WP02 / 2

Научен проект съфинансиран от Европейския съюз по Седма рамкова програма AEROdinamic Surfaces by advanced Multifunctional Coatings (AEROMUCO2012-2015 FP7

Ръководител на проекта: Professor Albert Krastanov, DSc  

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2014

ДФНИ-B02/27 /12.12.2014 

„Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на пробиотични свойства и изследване на технологични характеристики на амилолитични млечнокисели бактерии от български ферментационни продукти”

Ръководител на проекта:  доц. д-р Величка Гочева

ФНИ Б02/243  

ДФНИ I2-02/26 /12.12.2014 

„Биоразнообразие на халофилни микроорганизми, изолирани от български солени ниши и техният потенциал за синтеза на екзополизахариди”

Ръководител на проекта: доц. дбн Маргарита Камбурова от Института по микробиология – София – БАН

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д-р Иван Панчев 

DFNIB-02/217 /12.12.2014 

„Традиционни български вина – характеристика и идентификация”

Ръководител на проекта: проф. д-р Ирина Кожухарова – СУ „Св. Св. Климент Охридски” – София

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: доц. д-р Диана Чобанова  

E04. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2011

 ДМУ 03045/12.12.2011
Амилолитични пробиотици с приложение в хранително-вкусовата промишленост”

Ръководител на проекта: доц. д-р Величка Гочева  

ДМУ 03059/12.12.2011

„Биосинтез, пречистване и свойства на липаза от Aspergillus carbonarius и приложение на ензима в хлебопроизводството и за получаване на биодизел“

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Добрев