Стратегия за научно развитие на УХТ

1.  Стратегия за научно развитие на УХТ 2018-2030  – линк

2.  План за осъществяване на стратегията 2018-2019 – линк

ННП „Млади учени и постдокторанти“ – линк

 

СТРАТЕГИЯ

за развитие на научните изследвания

Университет по хранителни технологии гр. Пловдив

за периода 2018-2030 год.

декември 2018

Раздел първи. ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

 

Раздел първи.

ВЪВЕДЕНИЕ

Необходимостта от разработване на собствена стратегия за развитие на научните изследвания (НИ) в Университета по хранителни технологии (УХТ) произтича от изискването на чл. 13, ал. 2, т. 12 от Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“, обн. в ДВ, бр. 54 от 29 юни 2018 г., както и от предизвикателството на съвременните реалности и необходимостта от завишена ефективност, качество, обхват и интензивност на научните изследвания и по-високи академични стандарти на научната дейност.

Стратегията за развитие на научните изследвания в УХТ очертава средносрочния план за действие в това направление. Тя трябва да създаде условия за устойчиво развитие на научния потенциал, който да гарантира успешното участие на учените от Университета в научната област.

Стратегията за развитие на научните изследвания (НИ) в УХТ трябва да осигури високо качество на научните изследвания с участие както на преподавателите, така и на докторантите и студентите. Така ще се осъществи своеобразен синергичен ефект между науката, образованието и практиката.

Стратегията  трябва  да  създаде  предпоставки  УХТ  да  се   превърне  в

конкурентноспособна европейска научно-образователна институция, допринасяща за изграждането на хранително-вкусовата, биотехнологичната и туристическата индустрия, основана на знанието. Тя очертава програмната рамка за развитие на академичната общност и за създаване на динамична институционална среда и задава приоритетите за извършване на неотложни реформи в сферата на научната дейност в УХТ.

Раздел втори.

SWOT АНАЛИЗ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УХТ

Таблица 1. SWOT анализ на системата за научни изследвания в УХТ

 

  Силни страни   Слаби страни
   
   
• доказан научен потенциал от компетентни учени в • неравномерност на НИ по факултети и вътре
  различни сфери на хранителната наука, във всеки един от тях
  биотехнологиите, техниката, храненето, туризма, • дейност по инерция от миналото
  икономиката и управлението на ХВП • отсъствие на последователна политика за
• наличие на добри научни школи и научни традиции насърчаване на научните изследвания в
  в характерните за УХТ научни области предходни периоди и критично малък бюджет
• наличие на инициативни млади учени, готови за за финансирането им
  създаване на нови научни партньорства • трудности при намираме на взаимно приемливи
• традиции и досегашни успехи от приложение на форми на сътрудничество с бизнеса с цел
  научните изследвания в УХТ финансиране на научни изследвания през
• добра колаборация и съществуващи контакти на последните двадесет и пет години
  национално и регионално ниво и обещаващи недостатъчно ниво на международно
  контакти и първи стъпки при сътрудничеството с сътрудничество и поддържане на партньорства
  водещи световни и международни научни с водещи научни групи/центрове в ЕС и света
  звена • липса на обвързаност на системата за оценка на
• приемливо ниво на информационното обслужване в постигнатите резултати от научната дейност с
  рамките на наличното финансиране за научната размера на фонд работна заплата
  дейност • известна част от научноизследователската
• активна проектна дейност както на национално, апаратура е физически и морално остаряла и не
  така и международно ниво може да гарантира научни изследвания на
• сравнително добра техническа обезпеченост на част съвременно ниво
  от първичните звена • наличие на система за материално стимулиране,
• организирана и резултатна работа с докторантите в която не мотивира в достатъчно висока степен
  УХТ научните кадри
• акредитирани докторски програми • отсъствие на научни школи в някои първични
• наличие на последователна политика за звена и загуба на водещи позиции в научните
  насърчаване на развитието на научните области, в които те работят
  изследвания • недостиг на кандидати за докторанти и млади
• наличие на международно разпознаваема научна учени
  продукция, по-която УХТ се нарежда сред най- • сравнително нисък социален статус на учените
  добрите 15 университета в България и ниското им заплащане в сравнение с други
• приемлив дял на учените на възраст до 35 год. сфери на икономиката
    • недостатъчни финансови ресурси за
    осигуряване на адекватна информационна среда
       

 

       
    Възможности за подобрение   Потенциални опасности
       
  • подобряване на качеството на научните   • разпиляване в програмата максимум и загуба на
    изследвания посредством въвеждане на   специфичен научен облик на УХТ
    международни показатели за оценка на   • липса на достатъчно млади, качествени и
    научноизследователската дейност   мотивирани учени, работещи в приоритетните
  • подобряване на управлението на   научни направления, свързано и с
    научноизследователската дейност   демографската криза у нас, миграцията и
  • отчетност на резултатите от   негативните процеси в средното образование
    научноизследователската дейност   • външни фактори, свързани с икономическата
  • осигуряване на материални и кадрови ресурси за   ситуация в Европейския съюз и в света като
    обезпечаване на приоритетните научни   цяло
    направления   • вътрешна фактори – съпротива и резистентност
  • планиране и разработване на проекти (както в   на част от академичния състав
    областта на фундаменталната наука, така и на   • обвързване на заплащането на труда на учените
    приложни научни изследвания) с национално и   само с преподавателската дейност
    регионално значение   • отсъствие на ефективни механизми за
  • сформиране на проектни екипи на катедрено,   финансиране на съвместни научни изследвания
    факултетно и университетско ниво за   между публични и частни организации при
    интердисциплинарни научни изследвания   спазване на нормите за държавните помощи
  • действително сътрудничество и контакти с други   • самоизолиране на част от научните изследвания
    вузове в страната и чужбина   в България от насоките за развитие в света
  • разширяване на сътрудничеството с бизнеса за   • застаряване на изследователския състав и
    съвместно използване на неговата материална база   продължаване на изтичането на научен
    за научноприложни изследвания   потенциал
  • въвеждане на модел на финансиране, обвързан с   • демографската криза у нас и в ЕС
    получени резултати, и на диференцирано   • повишаващи се финансови и инфраструктурни
    заплащане на труда на учените, основано на   затруднения при публикуване в реномирани
    научните им резултати   научни издания

 

Акцентирането върху посочените силни страни и възможности на УХТ, както и отстраняването или намаляването на въздействието на слабите страни и потенциалните опасности, е основен приоритет в стратегията и плана за развитие на НИ през периода 2018 – 2030 г.

 

 

Раздел трети

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

 

Стратегията за развитие на научните изследвания в УХТ има средносрочен характер и обхваща периода 2018 – 2030 г. Тя определя целите, принципите, научните приоритети, средствата и очакваните резултати от научната дейност. Върху нея се изграждат стратегическите и оперативни планове за научни изследвания.

Стратегията е съобразена със съществуващите условия в УХТ по отношение на традиции, постижения, научен потенциал, техническа и технологична база на факултетите и катедрите и възможностите за финансиране.

Стратегията е разработена в съответствие с изискванията за съвременно и конкурентно развитие на научните изследвания в страната и в европейското образователно и научно пространство. Тя се базира на: Закона за насърчаване на научните изследвания (Обн. – ДВ, бр. 92 от 17 Октомври 2003 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 4 Април 2008 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 15 Септември 2009 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 16 Октомври 2009 г., изм. – ДВ, бр. 83 от 22 Октомври 2010 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 16 Декември 2011 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 26 Октомври 2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 15 Февруари 2013 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2 Август 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 107 от 24 Декември 2014 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 16 от 26 Февруари 2016 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 18 Юли 2017 г.); Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (Обн. ДВ. бр. 54 от 29 Юни 2018 г.); актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания

инфраструктура (Обн. – ДВ, бр. 62 от 12 Август 2011 г.) и на Европейската харта на изследователите и кодекс за поведение при подбор на изследователи (Европейска комисия, Генерална дирекция за информация и комуникации в областта на научните изследвания, 2005).

Утвърденият от АС план за изпълнение на Стратегията е основание за материално и финансово осигуряване на предложените теми от Фонд „Наука“ на УХТ. Изпълнението на плана се координира от Зам.-ректора по НДБП, контролира се от Зам.-деканите на факултети и от Директора на ДЕОФВС. За изпълнението на планираните дейности отговарят ръководителите на катедри и отговорниците по научна дейност.

Обобщеният извод от проведения по-горе SWOT анализ на системата за научни изследвания в УХТ е, че за да може да изпълни своята обществена мисия съобразно спецификата на съвременните реалности. Университетът трябва да предприеме политика към активно вътрешно институционално научно трансформиране. Оставането в руслото на инерцията на предишните десетилетия носи реална опасност УХТ все по-зле да изпълнява мисията си, реализирана през предходните години. Ето защо, Стратегията гарантира необходимата принципна промяна в провежданите научни изследвания: от наука, извършвана по лична мотивация, към научни изследвания, осъществявани чрез система от институционални стимули. Това не означава отказ от изследвания, които в тематичната си ориентация се определят от изследователския интерес и вътрешната логика за научно развитие на изследователите.

Стратегията предлага действия за институционално преобразуване със следните ключови аспекти:

 

Раздел четвърти

НАУЧНА МИСИЯ НА УХТ

 

Научната мисията на УХТ като автономна академична институция е чрез динамична и активна научноизследователска стратегия:

 

Реализацията на тази специфична мисия е възможна в пряка зависимост от степента, до която ще бъде постигната стратегическата цел на научно развитие на УХТ.

 

Раздел пети

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Визията за развитие на научните изследвания се изразява в схващането, че университетът като част от европейската университетска мрежа трябва да бъде академична институция с висок научноизследователски капацитет.

Последният може да бъде постигнат чрез съвременна научна инфраструктура, основана на

 

 

Раздел шести

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

Основните цели за научно развитие на УХТ са:

(а) подкрепа, формиране и провеждане на национална политика в областта на научните изследвания, допринасяща за постигане на качествени и конкурентни научни резултати на българската хранителна наука и биотехнология, и

(б) развитието на Университета като водеща научна организация и равностоен партньор на научните организации в Европейския съюз и в световен мащаб.

Стратегическа цел за научно развитие на УХТ чрез е създаване на устойчив управленски модел за насърчаване на научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии Университетът:

 

 

Специфичните задачи за реализиране на Стратегията за научно развитие на УХТ са:

 

Така дефинираните цели за научно развитие на УХТ решават следните по-важни задачи:

 

 

Раздел седми

ВИДОВЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В УХТ

 

Научните изследвания, провеждани в УХТ, могат да бъдат:

 

Фундаментални научни изследвания, като напр.:

 

 

Приложни изследвания, като напр.:

 

В допълнение в УХТ могат да бъдат провеждани и изследвания в областта на:

 

Раздел осми

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Основаните принципи за провеждане на научни изследвания в УХТ са:

 

Неотклонното следване на модела за устойчиво развитие на научните изследвания, основан на горепосочените принципи, ще гарантира превръщането на УХТ в притегателен научен и образователен център за перспективните млади хора и в привлекателна институция за авангардна наука.

 

Раздел девети

ДЕЙСТВИЯ, ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

При осъществяване на научните изследвания в УХТ ще се следват следните действия:

 

Подобряване на управлението на научната дейност и научната инфраструктура

 

 

Разпространение на научните резултати

 

Работа със студенти, докторанти, постдокторанти

 

 

Повишаване на качеството на научните изследвания

 

Intellectual Property Offices – WIPO, European Patent Office (EPO), United States Patent and Trademark Office, BPO Online – database of Bulgarian Patent Office, регистър за научната дейност в Република България, регистър на завършилите студенти и докторанти, регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научната степен „доктор на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България, регистър на академичния състав на УХТ, окончателни отчети на научни проекти, финансирани от български и чуждестранни източници, сключени лицензионни договори с фирми за реализация на интелектуални продукти, размера на изразходваните средства по тези договори и пр.

 

 

Стимулиране на академичния състав

 

 

 

 

 

Раздел десети

ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ЕЖЕГОДНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УХТ

Главните приоритетни области за развитие на науката и иновациите в УХТ са определени в съответствие с Програмата на правителството на Република България, с тематичните приоритети на европейските научни програми и инициативи, в които България има ефективно участие и сътрудничество. Необходимо е Университетът да създаде възможности (структури), които да осигуряват динамична обратна връзка и корекции при прилагането и обновяването на научните стратегии и приоритети. Динамиката на съвременното общество и корекциите в развитието на човешкото познание изискват тяхното навременно актуализиране.

Ето защо УХТ дефинира своите главни приоритети за ежегодно определяне на тематични направления за научни изследвания като пресечната точка на следните тематични и изследователски полета:

 

Приоритети в националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030

 

 

Приоритети в иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020

 

Европейски приоритети

 

Това са тематичните приоритети на европейските научни програми и инициативи, в които България има ефективно участие и сътрудничество като:

 

Раздел единадесети

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РЕСУРСИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Кадрово осигуряване:

 

Ресурсно и информационно осигуряване:

 

Финансово осигуряване на стратегията:

 

Раздел дванадесети

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Реализирането на Стратегията и планът за изпълнението ѝ ще се измерва чрез система, която включва наукометрични, научно-внедрителски и икономически показатели.

Заключение

Настоящата Стратегия поставя като свой най-важен акцент необходимостта от промяна на възможностите за развитие на научните изследвания в УХТ и в трансформирането на тяхното значение, роля, управление и финансово стимулиращи механизми в рамките на една реално реформираща се научна среда

Чрез настоящата Стратегия Академичното ръководство на УХТ недвусмислено заявява своята воля за устойчиво развитие на Университета в частност и за развитието на науката и на българското общество като цяло.

За постигането на целите на Стратегията работната група, която я е изготвила, следва да разработи и План за изпълнението ѝ, който задължително да посочва индикаторите за отчитане на ефективността и прозрачността на провежданата от Университета научна дейност.