Търсене
Close this search box.

 ОБУЧЕНИЕ

ЕРАЗЪМ + ЗА СТУДЕНТИ    

ОБУЧЕНИЕ

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 10 календарни месеца за една академична година. Програма “Еразъм+” е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоциираните към него държави, главно поради следните две причини:

 1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.
 2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.

За периода на обучение в европейските висши училища по Програма “Еразъм+” студентите не заплащат:

 • Академична такса за обучение
 • Такса за регистрация в приемащата институция
 • Такса за полагане на изпити
 • Такса за достъп до лаборатории
 • Такса за ползване на библиотеки

В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция. Изплащането на националните стипендии или заеми на “Еразъм+” студентите се запазва по време на престоя им в чужбина.

Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища. Това се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити. Получените по време на обучението в европейските институции кредити се признават напълно от изпращащата българска институция.

Преди заминаването, на студентите се осигурява:

 • “Договор за обучение”(Learning Agreement), който описва учебната програма по време на мобилността и, която е одобрена от студента, изпращащ и приемащ университет.
 • Он-лайн езикова оценка (online language test) онлайн езиков курс на Вашия основен език на обучение в чужбина.
 • В края на престоя, приемащият университет предоставя на студента и изпращащия университет академична справка, потвърждаваща изпълнението и резултатите на съгласуваната програма. Изпращащия университет следва да признае успешно завършените, упоменати в споразумението дейности от периода на мобилността.

 

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

ПЛАН ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ 

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на студенти от УХТ – Пловдив за участие в студентска мобилност с цел обучение

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за участие с цел обучение (попълва се електронно и се разпечатва)
 • Уверение от Учебен отдел за успешно завършени два семестъра и среден успех
 • Езиков паспорт – Europass (попълва се електронно и се разпечатва)

ВЕЧЕ СТЕ ИЗБРАН?

С цел улесняване на комуникацията между Вас и координаторите по Еразъм+, както и с координаторите от приемащия университет, моля да следите редовно електронната си поща за информация, касаеща Вашата мобилност.

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТТА:

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.