Докторанти

Актуална информация за докторанти

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ ВИ КАНИ НА XVIII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 


Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC

Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC, финансирана по схемата на MSCA COFUND. Програмата PASIFIC предлага 2-годишни докторантски стипендии за отлични изследователи, без значение от националността и научната дисциплина на кандидата. 

Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 евро и, ако е приложимо, допълнителна семейна помощ. Освен това, на стипендиантите на PASIFIC ще бъде предоставен бюджет за научни изследвания до 93 000 евро на проект. 

Успешните кандидати ще извършват своите изследвания в един от 68-те института на Полската академия на науките и Международния институт по молекулярна и клетъчна биология във Варшава. Преди да кандидатстват, кандидатите трябва да идентифицират и да се свържат с подходящ институт домакин и академичен ментор, който ще се ангажира да подкрепи техните изследвания.

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване, който ще бъде достъпен от 15 март до 30 юни 2021 г. (Call1) и от 15 септември до 30 декември 2021 г. (Call2). 

Чрез двата конкурса ще бъдат одобрени общо до 50 стипендианти – Call1 – 35 стипендианти,  Call2 – 15 стипендианти. Повече информация можете да бъде намерена на като се проследи тази препратка. 

Брошура за програмата може да бъде разгледана и изтеглена от тук.

 


 

КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

Конкурсен изпит по специалността:     25.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив;
Конкурсен изпит по чужд език:             26.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен

ОБЯВА

Университетът по хранителни технологии (УХТ), Пловдив, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 год. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 год. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 40/08.02.2019 год., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
  4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Удостоверение от психодиспансер;
  7. Свидетелство за съдимост.

В срок до 23.09.2019 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;

Телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.

Приложение:

Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Редовна

форма на обучение

(бр.)

Задочна

форма на обучение

(бр.)

3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) 1
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Биохимия 1
4.3 Биологически науки    
Микробиология 1
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството 1
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи 1
5.4 Енергетика    
Промишлена топлотехника 1
5.12 Хранителни технологии
Технология на захарта и захарните изделия 1
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки 1
Технология на месните и рибните продукти 2
Технология на продуктите за обществено хранене 1

Учебен отдел 

Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”.

Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок: I, телефон: 032/603 809 и 032/643 637; e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

Translate »