Актуална информация за докторанти

На основание Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерски съвет Университет по хранителни технологии – Пловдив обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 година със срок 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой № 62/27.07.2021 г.).

Кандидатите подават следните документи до Ректора:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
  2. Автобиография(по образец);
  3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена Образователно-квалификационна степен „Магистър“ и приложението към нея;
  4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60.00 лв. за изпита по специалността и 60.00 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Удостоверение от психодиспансер;
  7. Свидетелство за съдимост.

Всички документи се подават до 04.10.2021 г. в УХТ, отдел „Учебен“, блок 1, ет. 1., стая 124б.

Телефон за справки 032/603 819.

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Форма на обучение
редовна задочна
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) 2
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството 1
5.4 Енергетика
Промишлена топлотехника 1
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества 1
5.12 Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати 1
Технология на месото и рибата 1
Технология на млякото и млечните продукти 1
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви 1
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия 1
Технология на продуктите за обществено хранене 1
Анализ и контрол на хранителни продукти 1

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ ВИ КАНИ НА XVIII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 


Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC

Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC, финансирана по схемата на MSCA COFUND. Програмата PASIFIC предлага 2-годишни докторантски стипендии за отлични изследователи, без значение от националността и научната дисциплина на кандидата. 

Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 евро и, ако е приложимо, допълнителна семейна помощ. Освен това, на стипендиантите на PASIFIC ще бъде предоставен бюджет за научни изследвания до 93 000 евро на проект. 

Успешните кандидати ще извършват своите изследвания в един от 68-те института на Полската академия на науките и Международния институт по молекулярна и клетъчна биология във Варшава. Преди да кандидатстват, кандидатите трябва да идентифицират и да се свържат с подходящ институт домакин и академичен ментор, който ще се ангажира да подкрепи техните изследвания.

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване, който ще бъде достъпен от 15 март до 30 юни 2021 г. (Call1) и от 15 септември до 30 декември 2021 г. (Call2). 

Чрез двата конкурса ще бъдат одобрени общо до 50 стипендианти – Call1 – 35 стипендианти,  Call2 – 15 стипендианти. Повече информация можете да бъде намерена на като се проследи тази препратка. 

Брошура за програмата може да бъде разгледана и изтеглена от тук.

 


 

 

Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок: I, телефон: 032/603 809 и 032/643 637; e-mail: nmarcheva@uft-plovdiv.bg.