Докторанти

Актуална информация за докторанти

КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

Конкурсен изпит по специалността:     25.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив;
Конкурсен изпит по чужд език:             26.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен

ОБЯВА

Университетът по хранителни технологии (УХТ), Пловдив, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 год. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 год. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 40/08.02.2019 год., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
  4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Удостоверение от психодиспансер;
  7. Свидетелство за съдимост.

В срок до 23.09.2019 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;

Телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.

Приложение:

Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Редовна

форма на обучение

(бр.)

Задочна

форма на обучение

(бр.)

3 Социални, стопански и правни науки    
3.8 Икономика    
  Икономика и управление (хранителна индустрия) 1
4 Природни науки, математика и информатика    
4.2 Химически науки    
  Биохимия 1
4.3 Биологически науки    
  Микробиология 1
5 Технически науки    
5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
  Автоматизация на производството 1
5.3 Комуникационна и компютърна техника    
  Компютърни системи, комплекси и мрежи 1
5.4 Енергетика    
  Промишлена топлотехника 1
5.12 Хранителни технологии    
  Технология на захарта и захарните изделия 1
  Технология на алкохолните и безалкохолните напитки 1
  Технология на месните и рибните продукти 2
  Технология на продуктите за обществено хранене 1

Учебен отдел 

Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”.

Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок: I, телефон: 032/603 809 и 032/643 637; e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.