Образователна и научна степен „доктор“ е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

Сроковете за обучение са както следва:

а) редовна – със срок на обучение до 3 години;

б) задочна – със срок на обучение до 4 години;

в) самостоятелна – със срок на обучение до 4 години;

 

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В УХТ

линк към Националната Агенция по Оценяване и Акредитация 

Акредитирани докторски програми в Университет по хранителни технологии – Пловдив
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад/решение на ПК Анотация
Икономика и управление (хранителна индустрия) 02.06.2020 г. 8,80 3.8 Икономика pdf 16x16 pdf 16x16
Неорганична химия 09.05.2021 г. 8,17 4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16
Органична химия 09.05.2021 г. 8,36 4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16
Аналитична химия 15.01.2024 г. 9,16 4.2 Химически науки pdf 16x16pdf 16x16   pdf 16x16
Физикохимия 15.01.2024 г. 9,24 4.2 Химически науки pdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия 15.01.2024 г. 9,39 4.2 Химически науки pdf 16x16/  pdf 16x16   pdf 16x16
Микробиология 14.05.2024 г. 9,08 4.3 Биологически науки  pdf 16x16/  pdf 16x16  pdf 16x16
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост 18.07.2020 г. 9,14 5.1 Машинно инженерство
Индустриална електроника 14.11.2020 г. 9,01 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството 14.11.2020 г. 9,03 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника 11.07.2019 г. 9,02 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи 11.07.2018 г. 8,97 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Промишлена топлотехника 03.04.2020 г. 9,40 5.4 Енергетика
Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране 03.04.2020 г. 9,26 5.4 Енергетика
Технология на биологично активните вещества 28.07.2023 г. 9,50 5.11 Биотехнологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Анализ и контрол на хранителни продукти 16.11.2023 г. 8,76 5.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия 14.07.2023 г. 9,30 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на захарта и захарните изделия 14.07.2023 г. 9,22 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на млякото и млечните продукти 14.07.2023 г. 9,31 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на месните и рибните продукти 14.07.2023 г. 9,38 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки 14.07.2023 г. 9,38 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на тютюна и тютюневите изделия 28.07.2023 г. 9,27 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати 28.07.2023 г. 9,41 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви 28.07.2023 г. 9,39 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Хладилна технология на хранителните продукти 28.07.2023 г. 9,33 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на продуктите за обществено хранене 28.07.2023 г. 9,37 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите 14.07.2023 г.  9,26 5.12 Хранителни технологии  pdf 16x16  pdf 16x16