Докторски програми

       Образователна и научна степен „доктор“ е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

Сроковете за обучение са както следва:

а) редовна – със срок на обучение до 3 години;

б) задочна – със срок на обучение до 4 години;

в) самостоятелна – със срок на обучение до 4 години;

 

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В УХТ

линк към Националната Агенция по Оценяване и Акредитация 

Акредитирани докторски програми в Университет по хранителни технологии – Пловдив
НаименованиеАкредитирана до:ОценкаПрофесионално направлениеДоклад/решение на ПКАнотация
Икономика и управление (хранителна индустрия)02.06.2020 г.8,803.8 Икономикаpdf 16x16pdf 16x16
Неорганична химия09.05.2021 г.8,174.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Органична химия09.05.2021 г.8,364.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Аналитична химия15.01.2024 г.9,164.2 Химически наукиpdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Физикохимия15.01.2024 г.9,244.2 Химически наукиpdf 16x16pdf 16x16 pdf 16x16
Биохимия15.01.2024 г.9,394.2 Химически наукиpdf 16x16/  pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология14.05.2024 г.9,084.3 Биологически науки pdf 16x16/  pdf 16x16 pdf 16x16
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост18.07.2020 г.9,145.1 Машинно инженерство
Индустриална електроника14.11.2020 г.9,015.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството14.11.2020 г.9,035.2 Електротехника, електроника и автоматика
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника11.07.2019 г.9,025.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи11.07.2018 г.8,975.3 Комуникационна и компютърна техника
Промишлена топлотехника03.04.2020 г.9,405.4 Енергетика
Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране03.04.2020 г.9,265.4 Енергетика
Технология на биологично активните вещества28.07.2023 г.9,505.11 Биотехнологии pdf 16x16 pdf 16x16
Анализ и контрол на хранителни продукти16.11.2023 г.8,765.12 Хранителни технологииpdf 16x16pdf 16x16
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия14.07.2023 г.9,305.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на захарта и захарните изделия14.07.2023 г.9,225.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на млякото и млечните продукти14.07.2023 г.9,315.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на месните и рибните продукти14.07.2023 г.9,385.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки14.07.2023 г.9,385.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на тютюна и тютюневите изделия28.07.2023 г.9,275.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати28.07.2023 г.9,415.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви28.07.2023 г.9,395.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Хладилна технология на хранителните продукти28.07.2023 г.9,335.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на продуктите за обществено хранене28.07.2023 г.9,375.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите14.07.2023 г. 9,265.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Translate »