УЧЕБЕН ПЛАН CURRICULUM
на научните специалности от of the scientific specialities from
Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Scientific field: 4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS
Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ

 
ISCED−F 2013 – code: 053. PHYSICAL SCIENCES

051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES

Образователна и научна степен: ДОКТОР
Educational and scientific degree: DOCTOR
Срок на обучение: 3, 4, 3 години
Training term: 3, 4, 3 years
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education: FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 

 УЧЕБЕН ПЛАН CURRICULUM
на научните специалности от of the scientific specialities from
Научна област: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field: 5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление: 5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ

5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ISCED−F 2013 – code: 072. MANUFACTURING AND PROCESSING
Образователна и научна степен: ДОКТОР
Educational and scientific degree: DOCTOR
Срок на обучение: 3, 4, 3 години
Training term: 3, 4, 3 years
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education: FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 

 УЧЕБЕН ПЛАН CURRICULUM
на научните специалности от of the scientific specialties from
Научна област: 5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field: 5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление: 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
5.2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

5.4. ЕНЕРГЕТИКА

ISCED−F 2013 – code: 071 ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES
Образователна и научна степен: ДОКТОР
Educational and scientific degree: DOCTOR
Срок на обучение: 3, 4 години
Training term: 3, 4 years
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education: FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 

 УЧЕБЕН ПЛАН CURRICULUM
на научните специалности от of the scientific specialities from
Научна област: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Scientific field: 3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
Професионално направление: 3.8. ИКОНОМИКА

3.8. ECONOMICS

 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (Хранителна индустрия)
ISCED−F 2013 – code: 031 SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES
Образователна и научна степен: ДОКТОР
Educational and scientific degree: DOCTOR
Срок на обучение: 3 години редовно, 4 години задочно
Training term: 3 years full time, 4, years part time
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education: FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING