Учебни Планове – Докторанти

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Scientific field:4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS
Професионално направление:4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ

 
ISCED−F 2013 – code:053. PHYSICAL SCIENCES

051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES

Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ

5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ISCED−F 2013 – code:072. MANUFACTURING AND PROCESSING
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialties from
Научна област:5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
5.2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

5.4. ЕНЕРГЕТИКА

ISCED−F 2013 – code:071 ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4 години
Training term:3, 4 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Scientific field:3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
Професионално направление:3.8. ИКОНОМИКА

3.8. ECONOMICS

 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (Хранителна индустрия)
ISCED−F 2013 – code:031 SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3 години редовно, 4 години задочно
Training term:3 years full time, 4, years part time
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
Translate »