С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване за летен семестър на учебна 2021/2022 година за ОКС “Бакалавър“, редовно обучение ще се осъществи on-line до 01.02.2022 г.

Моля, изпращайте снимка на платежно нареждане (от банката) за внесена семестриална такса на e-mail на съответния инспектор.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

Технологичен факултет

гл. експ.-инспектор Христина  Минчева –  hmincheva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: специалности – „Технология и качество на храните“,  „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“ – всички курсове;

гл. експ.-инспектор Надежда Марчеваnmarcheva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: специалности – „Технология на виното и пивото“, „Биотехнологии“ – всички курсове.

гл. експ.-инспектор Николина Теодосиеваnteodosieva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: специалност – „Анализ, контрол  и екология на храните“ – всички курсове.

Технически факултет

гл. експ.-инспектор Николина Теодосиева –  nteodosieva@uft-plovdiv.bg

Редовно и задочно обучение: всички специалности и курсове от Технически факултет.

Стопански факултет

гл. експ.-инспектор Паулина Бояджиеваp_boyadzhieva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: всички специалности и курсове от Стопански факултет.