РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  
   
   
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ  
UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES – PLOVDIV  
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ –       FACULTY OF ECONOMICS  
   
   
Приет с решение на АС (Протокол № 20/18.05.2017 г.) Утвърждавам,    
  Ректор:  
  (проф. дтн инж. К. Динков)  
   
   
УЧЕБЕН ПЛАН CURRICULUM  
на докторска програма of the doctoral program from  
„Икономика и управление (хранителна индустрия)” Economics and Management (Food Industry)  
Област на висшето образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Field of higher education: 3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
 
Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА
Professional direction: 3.8 ECONOMICS
 
Образователна и научна степен: ДОКТОР
Educational and scientific degree: DOCTOR
Форма на обучение:  РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА  
Form of education: FULL-TIME, PART-TIME,  INDEPENDENT STUDY  
 Срок на обучение:

Training term:

3 години редовна и самостоятелна форма, 4 години задочна форма на обучение

3 years full-time and independent study, 4 years part-time training