УЧЕБЕН ПЛАН CURRICULUM
на научните специалности от of the scientific specialities from
Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Scientific field: 4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS
Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ
4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ
ISCED−F 2013 – code: 053. PHYSICAL SCIENCES
051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES
Образователна и научна степен: ДОКТОР
Educational and scientific degree: DOCTOR
Срок на обучение: 3, 4, 3 години
Training term: 3, 4, 3 years
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education: FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 

 

 УЧЕБЕН ПЛАН CURRICULUM
на научните специалности от of the scientific specialities from
Научна област: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field: 5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление: 5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ
5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ISCED−F 2013 – code: 072. MANUFACTURING AND PROCESSING
Образователна и научна степен: ДОКТОР
Educational and scientific degree: DOCTOR
Срок на обучение: 3, 4, 3 години
Training term: 3, 4, 3 years
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education: FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING