Търсене
Close this search box.

Покана за Aкадемичен съвет на 31.03.2023г. от 11:00ч. в аудитория „Хоризонт“, блок 2

Покана

До членовете на Академичния съвет на УХТ-Пловдив, ръководителите на основни и първични звена, преподавателите, служителите, студентите и членовете на съвета на настоятелите

Уважаеми колеги,

От свое име и от името на Академичното ръководство на УХТ-Пловдив Ви каня най-учтиво да участвате в заседанието на Академичния съвет, което ще се проведе на 31.03.2023 г. (петък) от 1100 часа в аудитория „Хоризонт“ на блок 2 при следния

Дневен ред:

 1. Приемане на Протокол № 31/17.02.2023 г.

Докладва: Ректор

 1. Становище на Контролния съвет за законосъобразността на проведени частични избори за Председател на ОС на УХТ и членове на АС на УХТ

Докладва: Председател на Контролен съвет

 1. Утвърждаване на коригиран прием на студенти и докторанти за учебната 2023/2024 г.

Докладва: Зам.-ректор по УДАС

 1. Приемане на правилник за прием на студенти в ОКС „Магистър“ за учебната 2023/2024 г.

 Докладва: Зам.-ректор по УДАС

 1. Приемане на такси за кандидатстване и обучение за учебната 2023/2024 г.

Докладва: Зам.-ректор по УДАС

 1. Признаване на обучение в чужбина

Докладва: Зам.-ректор по УДАС

 1. Приемане на учебни планове

Докладва: Декан на Технически факултет

 1. Обсъждане и приемане на решение за разкриване на научноизследователски институт в структурата на УХТ-Пловдив

Докладва: Ректор

 1. Учредяване на стипендия „Академик Мария Балтаджиева“

Докладва: Ректор

 1. Обсъждане и приемане на предложение за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза на УХТ“

Докладва: Ректор

 1. Разни

Настоящата покана, на основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, да се обяви на интернет-страницата на Университета и на информационните табла, а на членовете на Академичния съвет да се връчи срещу подпис. На основание чл. 17, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, материалите по т. 1 – 10 от дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Заседателната зала на Ректората. Копия от материалите за заседанието да се изпратят на електронните адреси на членовете на Академичния съвет.

24.03.2023 г.

Ректор:

(проф. д-р Пламен Моллов)

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.