Покана за Международна конференция IECOTERD -12 октомври 2021 г. Каунас, Литва