ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ (ФС) И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КАТЕДРИ И ЦЕНТРОВЕ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В съответствие с чл. 29, ал. 7а от ПУД на УХТ и т. II от Заповед № 834/ 20.10.2021 г. на Ректора на УХТ, Ръководството на Технологичен факултет Ви кани най-учтиво да участвате в заседание на ФС с неприсъствено вземане на решения при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Избор на главен асистент.

Проект за решение №1: Факултетният съвет приема предложението на научното жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.11 Биотехнологии (Микробиология, Криобиология) и избира ас. д-р Богдан Георгиев Горанов да заеме академичната длъжност „Главен асистент“.

 

 1. Приемане на предложение за обявяване на конкурси за академична длъжност „Главен асистент“.

Проект за решение №2.1: Факултетният съвет приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ на основание на чл. 52 от ПРАСУХТ по научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия и колоидна химия).

Проект за решение №2.2: Факултетният съвет приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ на основание на чл. 52 от ПРАСУХТ по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Суровинознание на плодовете и зеленчуците; Хладилна технология на плодовете и зеленчуците).

 

 1. Приемане на решение за разкриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за научна степен Доктор на науките.

Проект за решение №3: Факултетният съвет, на основание чл. 36 от ПРАСУХТ, разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на тема „Здравословни свойства на млечнокисели и бифидобактерии“ за придобиване на научна степен „доктор на науките“ от Жечко Панайотов Димитров, в научна област  5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Анализ и контрол на хранителните продукти“ и предлага на Ректора да определи състав на РУНС, дата и час на предварителната защита и предварителни рецензенти, както следва:

 1. чл.-кор. проф. дтн Атанас Павлов – катедра „Аналитична химия и физикохимия“ – УХТ – Пловдив
 2. проф. д.т.н. Алберт Кръстанов – катедра „Биотехнология“ – УХТ – Пловдив
 3. доц. д-р Ваня Гандова – катедра „Аналитична химия и физикохимия“ –  УХТ – Пловдив
 4. доц. д-р Найден Делчев – катедра „Аналитична химия и физикохимия“ –  УХТ – Пловдив
 5. доц. д-р Мирослава Какалова – катедра „Аналитична химия и физикохимия – УХТ – Пловдив
 6. доц. д-р Михаела Иванова – катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ – УХТ – Пловдив
 7. доц. д-р Величка Гочева – катедра „Биотехнология“ – УХТ – Пловдив
 8. доц. д-р Александър Славчев – катедра „Микробиология“ – УХТ – Пловдив
 9. гл. ас. д-р Ивелина Иванова – катедра „Аналитична химия и физикохимия“ – УХТ – Пловдив
 10. ас. Христо Калайджиев – катедра „Аналитична химия и физикохимия“ – УХТ – Пловдив
 11. доц. Даниела Митева – Институт по криобиология и хранителни технологии – София
 12. проф. Илияна Начева – Институт по криобиология и хранителни технологии – София
 13. проф. Пенка Петрова – Директор на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – Българска академия на науките.
 1. чл.-кор. проф. дтн Атанас Павлов
 2. доц. Даниела Митева

 

 1. Утвърждаване на индивидуалните планове за ОНЗ на преподавателите за учебната 2021/2022 г.

Проект за решение №4: Факултетният съвет утвърждава индивидуалните планове на преподавателите от Технологичен факултет за учебната 2021/2022 г. на основание на чл. 16 от ПФОНЗАС.

 

 1. Хоноруване и натоварване

Проект за решение №5.1: Факултетният съвет утвърждава натоварването на гл. ас. д-р Петя Веселинова Стефанова с извеждането на 152 часа лекции и изпит по дисциплината „Молекулярно-генетични методи за анализ и контрол“, ОКС „Магистър“, I курс, I семестър, редовно и задочно обучение; лекции и изпит по дисциплината „Безопасност на генетично модифицирани храни“, ОКС „Магистър“, I курс, I семестър, редовно и задочно обучение.

Проект за решение №5.2: Факултетният съвет утвърждава натоварването на гл. ас. д-р Таня Антониева Иванова с извеждането на 194 часа лекции и изпит по дисциплината „Технология и дизайн на тютюневи изделия – 1 част“, ОКС „Бакалавър“, IV курс, VII семестър, редовно и задочно обучение; лекции и изпит по дисциплината „Технология и дизайн на тютюневи изделия – 2 част“, ОКС „Бакалавър“, IV курс, VIII семестър, редовно и задочно обучение.

Проект за решение №5.3: Факултетният съвет утвърждава натоварването на гл. ас. д-р Райна Димитрова Хаджикинова с извеждането на 130 часа лекции и изпит по дисциплината „Технология на модифицираните нишестета и глюкозно-фруктозните сиропи“, ОКС „Магистър“, I курс, I семестър, редовно и задочно обучение; лекции и изпит по дисциплината „Технология на захарта, захарните изделия и растителните масла“, ОКС „Магистър“, I курс, I семестър, редовно и задочно обучение.

Проект за решение №5.4: Факултетният съвет утвърждава натоварването на гл. ас. д-р Емилиян Рафаилов Пашамов с извеждането на 178 часа лекции и изпит по дисциплината „Химико-технологичен контрол“, ОКС „Магистър“, I курс, II семестър, редовно и задочно обучение; лекции и изпит по дисциплината „Нови видове захар и продукти на захарта“, ОКС „Магистър“, I курс, II семестър, редовно и задочно обучение; лекции и изпит по дисциплината „Технология на захарта, захарните изделия и растителните масла“, ОКС „Магистър“, I курс, I семестър, редовно и задочно обучение.

Проект за решение №5.5: Факултетният съвет утвърждава хоноруването на проф. д-р Димитър Георгиев Хаджикинов с извеждането на 162 часа лекции и изпит по дисциплината „Химико-технологичен контрол“, ОКС „Магистър“, I курс, II семестър, редовно и задочно обучение; лекции и изпит по дисциплината „Функционални захарни изделия“, ОКС „Магистър“, I курс, II семестър, редовно и задочно обучение, както и с 15 часа научно ръководство на редовен докторант.

 

 1. Докторантски въпроси

Проект за решение № 6.1: Факултетният съвет утвърждава

Проект за решение № 6.2: Факултетният съвет утвърждава

Проект за решение № 6.3: Факултетният съвет

І. Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Николай Димитров Пенов –УХТ, Пловдив;
 2. доц. д-р Антон Минчев Славов – УХТ, Пловдив

ІІ. Външни членове:

 1. проф. д-р Петко Недялков Денев – Институт по органична химия с център по фитохимия ИОХЦФ – БАН;
 2. доц. д-р Стела Мирокова Статкова-Абегхе – ПУ „Паисий Хилендарски“;
 3. доц. д-р Милена Методиева Рускова – Институт по консервиране и качество на храните, Пловдив

ІІІ. Резервни членове:

 1. доц. д-р д-р Захари Николаев Велчев – УХТ, Пловдив (вътрешен член);
 2. доц. д-р Габор Иван Живанович – Институт по консервиране и качество на храните, Пловдив (външен член).

 

Полагането на подпис от членовете на ФС върху протокола от заседанието ще се извършва в Деловодството на УХТ, от 22.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително.

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в Деканата и ще Ви бъдат изпратени по електронната поща.

 

ДЕКАН:

(проф. д-р Д. БАЛЕВ)