Проект ОМНИА, одобрен по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-2.016-0007 „Модернизация на висшите училища“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023

 

Ръководството на Университета по хранителни технологии и екипът за управление на проект ОМНИА, одобрен по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-2.016-0007 „Модернизация на висшите училища“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023, обявяват: 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: 

  1. 1. Преподаватели за провеждане на интензивно обучение по английски език, професионална терминология с продължителност 24 академични часа.
  2. Преподаватели за провеждане на обучение по английски език, ниво В1 с продължителност 80 академични часа.
  3. Преподаватели за провеждане на обучение по английски език, ниво В2 с продължителност 80 академични часа.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование в областта на английска филология, лингвистика с английски,  педагогика с английски език или сродни или

Академична длъжност в областта на английска филология, лингвистика с английски, педагогика с английски език или сродни.

  1. Преподавателски опит – над 5 години.

Заинтересованите лица за заемане на длъжността „Преподавател“ по проект ОМНИА,           № BG05M2OP001-2.016-0007, „Модернизация на висшите училища“, трябва да представят:

Заявления за заемане на длъжността се подават в стая 113, блок 1 на УХТ, до 15.04.2022 г. За контакт: Моника Господинова, експерт „Обучения преподаватели“.

 

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на преподаватели за провеждане на обучения, както и образците на документите се обявяват на страницата на проекта в официалния сайт на Университета по хранителни технологии.