Университетът по хранителни технологии от 8 септември започва прием на документи на студенти за обучение в редовна и задочна форма в над 26 магистърските програми. Те могат да се подават както на място, така и online, каза зам.-ректорът  по учебна дейност доц. Христо Спасов.

Магистърските програми са голям брой, тясно специализирани и с практическа насоченост. Повечето са разработени в партньорство с бизнеса, с изследователски центрове и други университете. Насочени са към току що завършили бакалаври, а също и към експерти с многогодишен опит. Създават отлична възможност за осъществяване на качествени професионални контакти.

Очакваме сериозен интерес към две от новите програми – „Иновации в напитките и сомелиерството“ и „Хранене и национална сигурност“, заяви той.

Първата е насочена към търсенията на пазара и е разработена спрямо тенденциите за широкопрофилност и интердисциплинарност. Тя е подходяща за широк кръг специалисти, които работят в областта на създаването, промотирането и реализацията на напитки, в това число вино, пиво, високо алкохолни и безалкохолни напитки.

Втората отговаря на търсенията от фирмите на кадри, работещи в областта на продоволствената сигурност, занимаващи се с организация на производството, съхранението и реализацията на храни и ароматно-вкусови продукти по време на кризи. Тя е подходяща и за хора, които работят в сферата на данъчния и митнически контрол, касаещ акцизните продукти.

Доц. Спасов заяви, че продължава запълването на все още незаетите бройки за бакалаври, като на желаещите да учат в университета е предоставено възможност да подадат документите си на място. За тях могат да кандидатстват и хора, които до момента не са подавали документи.

И тази година в специалностите „Топлотехника“ и „Машини и апарати в ХВП“ приетите студенти ще бъдат освободени от такси до края на обучението си. Съгласно Постановление на МС № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование,  разходите ще се поемат от държавата. Към завършилите тези специалности очакваме да има голям интерес от страна на бизнеса, припомни доц. Спасов.