Уважаеми колеги,

Работна група, назначена със Заповеди  №№ 27/20.01.2022 г. и 89/16.02.2022 г., разработи и представя на Вашето внимание проект за промени в Правилника за развитие на академичния състав в УХТ – Пловдив. Ще очакваме Вашите бележки, коментари и предложения в срок до 16:00ч. на 04.03.2022 г. Съгласно решението на работната група ще бъдат разглеждани само предложения на катедрените колективи, обсъдени на заседание на катедрен съвет/съвет на центъра и придружени с подробен препис-извлечение от протокола на заседанието. Индивидуални предложения на преподаватели, които не са част от обсъжданията в катедрата, няма да бъдат разглеждани от работната група. Предложенията следва да са входирани в сектор „Деловодство”, както и да са представени в електронен вариант (*.doc; *.docx) на адрес: vicerector_edu@uft-plovdiv.bg или dean_mobility@uft-plovdiv.bg  .

За ваше улеснение Ви представяме и кратко обяснение на използваните означения в проекта за промени в ПРАСУХТ:

С уважение,

доц. д-р Христо Спасов,

Зам.-ректор по УДАС и Председател на работната група

 

Проект за промени в ПРАСУХТ

Приложение 1а