Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки: Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
бул. „Марица” №26
Електронен адрес за изпращане на електронни фактури за обществени поръчки по чл.115 „а“ от ЗОП: fso_uht@uft-plovdiv.bg
Лице за контакти: Анатоли Великов – пом. ректор
тел. +359 032/ 603 687    e-mail: a_velikov@uft-plovdiv.bg
Работно време на деловодството на УХТ: Понеделник – Петък
от 08:30 ч. до 12:00 ч.            от 12:30 ч. до 16:00 ч.

 

Банкова сметка на УХТ за гаранция за участие и гаранция за изпълнение:
Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

IBAN: BG44CECB97903380002900

SWIFT BICCECBBGSF


Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2019г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2018г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2017г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2016г.


Търг за отдаване под наем на движими вещи – металообработващи машини

Обява за процедура по избор на застраховател

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Обява за изграждане на мрежа за видеонаблюдение в учебни корпуси 1,2 и 3 на УХТ за 2020 г.

Обява за изграждане на WiFi мрежа в учебни корпуси 1,2 и 3 и двора на УХТ за 2020 г.

Обява за доставка на ГСМ за 2020г.

Обява за събиране на оферти за зареждане на касети/рециклиране и доставка на нови касети за принтери

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за процедура по избор на застраховател

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Обява за събиране на оферти за зареждане на касети/рециклиране и доставка на нови касети за принтери 

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Обява за застраховане на имущество