ОП Ид.No Откриване на процедурата Предмет на поръчката Номер на преписка в АОП Вид процедура/ основание за провеждане
2020
11-2020 12.06.2020г. Фасилити менджмънт услуги за нуждите на университетът по хранителни технологии  00884-2020-0008 ЗОП чл.20, ал.1
10-2020 12.06.2020г. Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии 00884-2020-0007 ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

9-2020 12.06.2020г. Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии 00884-2020-0006 ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

8-2020 05.06.2020г. Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии 00884-2020-0005 ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

7-2020 18.03.2020г. Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител – гореща вода за сградите на УХТ гр. Пловдив  00884-2020-0004 ЗОП чл.79, ал.1
6-2020 18.03.2020г. Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив  00884-2020-0003 ЗОП чл.79, ал.1
5-2020 16.03.2020г. Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив  00884-2020-0002 ЗОП чл.79, ал.1
2-2020 18.02.2020г. Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии 00884-2020-0001 ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

2019
1-2019 21.02.2019г. Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. 00884-2019-0001 ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

2018
4-2018 1.10.2018г. Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив 00884-2018-0004 ЗОП чл.79, ал.1
3-2018 4.04.2018г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ, на язовир „Батак 00884-2018-0002 ЗОП чл.79, ал.1
2-2018 4.04.2018г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ 00884-2018-0001 ЗОП чл.79, ал.1
1-2018 4.04.2018г. Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител – гореща вода за сградите на УХТ 00884-2018-0003 ЗОП чл.79, ал.1
2017
1-2017 25.04.2017г. Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група 00884-2017-0001 ЗОП чл.73, ал.1
2016
3-2016 12.12.2016г. Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ 00884-2016-0003 ЗОП чл.73, ал.1