Научното списание на Академичното издателство на УХТ „Food Science and Applied Biotechnology“ получи солидно световно признание от международната научна общност. На 22 февруари 2022 г. то беше прието за индексиране и вече е в списъка на Scopus®. Това е най-голямата в света научна база данни, за индексиране, рефериране и цитиране на научни издания и автори работеща от 2004 г. насам.

Scopus® е регистрирана търговска марка на издателство Elsevier B.V.  и обхваща близо 36 377 заглавия от 11 678 издатели, от които 34 346 са рецензирани списания в области от най-високо ниво: науки за живота, социални, физически и др.

Това означава, че всички публикации в списание „Food Science and Applied Biotechnology“ вече ще са видими в сайта на  Scopus®, ще могат да бъдат откривани много по-лесно и цитирани от учените в цял свят.

Според главния редактор на списанието чл.-кор. проф. д.т.н. Стефан Драгоев тази стъпка издига научния престиж на Университета, а направените публикации в изданието ще се отчитат при бъдещи процедури по акредитацията на висшето училище.

Освен това публикуването на статии в индексирано от Scopus® списание ще допринесе за по-ускорено израстване на академичния състав чрез покриване на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), защото ще му носи повече от необходимите точки за съответните процедури за заемане на академични длъжности или академични степени.

В резултат на индексирането ни в Scopus® очакваме да се повиши публикационната активност на учените, които биха желали да публикуват в списанието, каза главният редактор.

Той съобщи, че за относително младо списание като „Food Science and Applied Biotechnology“, което се разпространява online чрез свободен достъп от само 5 години, това е голям успех.