Формуляри за изтегляне:

Заявление до Ректор Формуляр 1
Заявление до Декан /за трите факултета/ Формуляр 2
Заявление до Зам.ректор – Учебна дейност и Академичен състав /УДАС/ Формуляр 3
Заявление до Зам.ректор – Комуникационна и Информационна дейност Формуляр 4
Заявление до Зам.ректор – Научна и Международна дейност Формуляр 5
Заявление до Функц.декан – Студентска и социална дейност Формуляр 6
Заявление до Функц.декан – Образователни програми и Мобилност Формуляр 7
Заявление за издаване на европейско дипломно приложениe Формуляр 8
Заявление за отпускане на стипендии (редовнo обучение, държавна поръчка) Формуляр 9
Заявление за студ.мобилност (програма Еразъм+) Формуляр 10
Уверение за студентски / докторантски кредит Формуляр 11

Образователни процедури и срокове за административно обслужване в УХТ

Наименование
Записване на новоприети студенти
Записване за нов семестър 
Записване в горен курс
Записване в горен курс с неположени изпити
Годишни такси за учебната 2021/2022 г.
Кандидатстване на студентски / докторантски кредит
Прехвърляне от друго висше училище
Преместване в друга специалност и промяна формата на обучение
Прекъсване на обучението
Възстановяване на студентски права  
Разпис на учебните занятия
График на изпитната сесия
Дипломиране
Изготвяне на диплома дубликат
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Издаване на уверение
Издаване на академична справка

 

 

Записване на новоприети студенти:

Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора по график

Необходими документи:

 1. Диплома – оригинал и ксерокопие;
 2. Лична карта, която се връща веднага след записването;
 3. Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар;
 4. Четири снимки формат 3,5 / 4,5 см;
 5. Комплект документи за записване на новоприети студенти (студентска книжка, именници и уверения), закупен от книжарницата на УХТ.
 6. Документ за платена семестриална такса за първия семестър. Таксите се привеждат по банков път, в лева (BGN), на сметката на УХТ или чрез ПОС-терминала в касата на УХТ.

 

Записване в горен курс

Необходими документи:

 

Записване за нов семестър

Необходими документи:

 

Записване в горен курс с неположени изпити

На основание ПОУД чл.51 записването в по-горен курс с неиздържани изпити става с определения от Академичния съвет брой условни изпити и след внасянето в срок на семестриалната такса за обучение.

За учебната 2021/2022г.

Студенти с повече невзети изпити от разрешената бройка могат да запишат срещу заплащане за всеки невзет изпит, съгласно заповед № 664/29.05.2015г. и такса от 50лв. 

 

Прехвърляне от друго висше училище

Преместването на студенти от други висши училища в УХТ се извършва със заповед на Ректора въз основа на следното:

 1. заявление до Ректор за преместване;
 2. академична справка за положените изпити и придобитите кредити;
 3. заявление до Ректора на висшето училище, откъдето идва студентът, с положителна резолюция;
 4. за ОКС „бакалавър” – диплома за завършено средно образование;
 5. за ОКС „магистър” – диплома за завършена ОКС „бакалавър” или „професионален бакалавър”;
 6. заплащане на административна такса;   

 

Преместване в друга специалност и промяна формата на обучение

Преместването в друга специалност на друг факултет на УХТ става след успешно завършен първи курс и при успешно положени всички изпити.

Преместването в друга специалност на същия факултет става след успешно завършен първи курс и при успешно положени всички изпити.

Преместването в друга специализация на същата специалност става след успешно завършен трети курс и при успешно положени всички изпити.

Преместване или промяна на формата на обучение се извършва при среден успех най-малко Много добър или срещу такса, определена от Академичния съвет.

Преместване или промяна на формата на обучение се извършва преди започване на учебната година еднократно за целия курс на обучение.

Във всички случаи студентът подава Заявление до Зам.-ректор по УДАС , който взема решение за преместване/промяна след писменото съгласие на ръководителите на съответните основни и първични звена. 

 

Прекъсване на обучението

За цялото време на следване студентът има право да прекъсне обучението си четири пъти за срок от една година:

 1. когато броят на невзети изпити е по-голям от определения с решение на Академичния съвет;
 2. при незаверен семестър;
 3. по здравословни причини;
 4. по семейни или други лични причини;
 5. за раждане и отглеждане на дете.

Прекъсването става със заповед на Ректора по предложение на декана и Заявление от студента до Декан на съответния факултет /за т. 3, 4 и 5, към което се прилага документът, удостоверяващ основанието за прекъсване/. 

 

Възстановяване на студентски права

Отписаните студенти и дипломанти могат да възстановят студентските си права:

 1. ако не са приключили със семестриалните си задължения – чрез успешно полагане на кандидатстудентски изпит или срещу такса, определена от Академичния съвет;
 2. при заверени всички семестри от курса на обучение (с цел дипломиране) – срещу такса за обучение, определена от Академичния съвет. Същите трябва да се дипломират в рамките на една година, като заплатят действащата в момента годишна такса за съответната специалност и форма на обучение. Ако в този срок студент, допуснат до държавен изпит/дипломна защита, не се яви или получи слаба оценка, той има право на еднократно удължаване срока за дипломиране, след като подаде заявление за това до Ректора и заплати семестриална такса за съответната специалност и форма на обучение.

Дипломанти и студенти, които след възстановяването им не могат да се дипломират или да продължат обучението си в същата специалност поради нейното закриване или липса на прием:

 1. продължават обучението си в друга специалност/специализация от същото професионално направление. Специалността/специализацията се одобрява от комисия, в състава на която влизат зам.-ректорът по учебна дейност, деканът на факултета, ръководителят на катедрата, извеждаща специалността/специализацията и началникът на отдел „Учебен“;
 2. приравняват учебните дисциплини по действащия в момента учебен план на специалност/специализация от същото професионално направление, най-близка до несъществуващата. Определянето на дисциплините за приравняване се извършва от комисия, в състава на която влизат зам.-ректорът по учебна дейност, деканът на факултета, ръководителят на катедрата, извеждаща специалността/специализацията, и началникът на отдел „Учебен“;

Необходими документи:

 1. Заявление до Зам.-ректор по УДАС;
 2. Квитанция от платена такса за възстановяване на студентски права, съгласно заповед за такси за административните услуги 

 

Изготвяне на диплома дубликат

Дубликат на диплома се изготвя в следните случаи: изгубена диплома или техническа сгрешена и използвана диплома.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора на Университета за издаване на дубликат с посочени реквизити на изгубената диплома, ЕГН на притежателя и телефон за връзка;
 2. Копие от публикувана обява в ежедневник за изгубена и невалидна диплома или приложена сгрешената диплома;
 3. Актуална снимка – 1 бр., 3,5/4,5 см;
 4. Квитанция от платена административна такса за издаване на дубликат на диплома, съгласно заповед за такси за административните услуги и други дейности, свързани с учебния процес;

Документите за издаване на дубликат да се депозират в отдел „Учебен“ стая 130. Получаването на дубликатите на дипломите се извършва при инспектора в отдел „Учебен“. 

 

Издаване на уверение

Уверението е официален документ, удостоверяващ статуса на студента в Университета. Издава се след записване за новата учебна година и платена семестриална такса.

Необходими документи:

 1. Бланка за уверение се закупува само от книжарницата на Университета;
 2. Попълва се собственоръчно;
 3. Заверява в отдел „Учебен” при инспектора на специалността, в която се обучава студента, след представяне на студентска книжка. 

 

Академична справка

 1. Подава се Заявление до Зам.-ректор по УДАС на УХТ, при инспектора в отдел „Учебен“, след което се входира в деловодството;
 2. В срок до 10 работни дни се изработва от инспектора на специалността в отдел „Учебен“;
 3. Заверява се от инспектор, Декан и Ректор;
 4. Извежда се и се получава отдел „Учебен“.

В случаите, когато се издава на вече дипломирани, отстранени или напуснали студенти се заплаща административна такса, съгласно заповед за такси за административните услуги и други дейности, свързани с учебния процес.