ПРОЦЕДУРА за здравно осигуряване на студентите и докторантите в Университет по хранителни технологии

ДЕКЛАРАЦИЯ за здравно осигуряване на студенти / докторанти – редовно обучение, ДЕКЛАРАЦИЯ– pdf формат

Право на здравно осигуряване имат:

 1. Студенти, които отговарят на следните условия:
 1. Редовни докторанти.

Новоприетите студенти (първокурсници) се осигуряват от датата на започване на академичната учебна година в Университет по хранителни технологии (График на учебния процес утвърждаван ежегодно от Академичен съвет), в зависимост от декларираните от тях обстоятелства, свързани със здравноосигурителния им статус. На здравно осигуряване от държавния бюджет имат право студентите за времето на редовното им обучение от започването му до датата на първата редовна държавна изпитна сесия за студентите. Новоприетите студенти сами заплащат здравноосигурителните си вноски за времето преди започването на обучението, ако не са били осигурени на друго основание по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Докторантите се осигуряват за сметка на държавния бюджет за времето от датата на зачисляването им до датата на отчисляването им с право на защита, освен ако през този период не са били осигурявани на друго основание по реда на ЗЗО.

Правото на здравно осигуряване се установява с декларация за здравноосигурителен статус, която студентът/докторантът подава в отдел “Учебен” – съответните факултетни канцеларии.
Студентите/докторантите попълват декларация за здравно осигуряване (по приложения образец) в два екземпляра (по един за УХТ и декларатора), независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗЗО. V. За невярно декларирани данни и обстоятелства относно здравноосигурителния им статус студентите/докторантите носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларация се подава при:

 1. Записване на новоприет студент – декларираните данни важат от датата на започване на учебната година (чл. 34, ал 1 т.5 ЗЗО) за една година, включително летните месеци до следващата учебна година;
 2. Зачисляване на докторант – декларираните данни важат от дата на зачисляване за една година;
 3. Новоприетите чуждестранни студенти се осигуряват здравно от деня на записването им в УХТ (чл. 34, ал 1 т. 4 ЗЗО), след придобиване на ЛНЧ регистрирано в НАП;
 4. Записване на учебната година за горен курс – декларираните данни важат за една година, включително летните месеци до следващата учебна година;
 5. Подаване на заявление за прекъсване на обучението – декларираните данни важат за една година, включително летните месеци до следващата учебна година;
 6. Възникнала промяна на здравно-осигурителния статус (При всяка промяна се подава нова декларация).
 7. Промяна в здравно-осигурителния статус на студент/докторант може да се извършва само за бъдещ период и на основание подадена декларация.

Университетът по хранителни технологии не носи отговорност за неподадена от студент/докторант декларация.

   -* – *-  

Не подлежат на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет студенти/докторанти в следните случаи:

 1. При получаване на доходи от трудова дейност;
 2. При получаване на наследствена пенсия;
 3. При получаване на парични обезщетения за временна нетрудоспособност, обезщетения за безработица, пенсия или други доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски на друго основание съгласно чл. 40, ал.1 от ЗЗО;
 4. След датата на навършване на 26-годишна възраст (за студентите);
 5. След датата на преминаване в задочна форма на обучение;
 6. След датата за първата редовна държавна изпитна сесия/защита на дипломна работа;
 7. След датата на прекратяване на студентските права – напускане или отстраняване на студента от УХТ;
 8. Чуждестранни студенти без ЛНЧ;
 9. Чуждестранни студенти с ЛНЧ, нерегистриран в НАП.

   -* – *-  

Проверявайте периодично здравно осигурителния си статус / период поне веднъж на 3 месеца. 

Практики като осигуряване на нередовни лица за минали периоди не се допускат!!!!

   -* – *-  

Електронната услуга „Справка за здравноосигурителния статус” е достъпна на адрес: http://www.nap.bg/ 

70 % от студентите са на крачка да загубят здравните си права

Ако мислите, че не сте от тях – проверете здравния си статус

Имате неплатени здравноосигурителни вноски – колко трябва да платите вижте в здравноосигурителния калкулатор

Вижте още…

Как става плащането на здравноосигурителните вноски

Как да възстановите здравноосигурителните си права