Такси и студентско кредитиране

Банкова сметка

Университет по хранителни технологии

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив
IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC: CECBBGSF
В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

Основание: Семестриална такса; Трите имена и ЕГН на студента;  Факултетен номер; Специалността и формата на обучение.

Плащането на студентските такси може да се извърши и чрез ПОС терминално устройство в касата на УХТ.


ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

№  298/ Пловдив, 18.05.2020 г.

На основание РМС № 233 / 25.04.2019г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година,  решения на АС, взети с протокол № 41 / 22.02.2019г. , чл. 112, чл. 118 и чл.119 от Правилника за организация на учебната дейност и чл. 95 от Закона за висшето образование.

Translate »