Банкова сметка

Университет по хранителни технологии

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив
IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC: CECBBGSF
В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

Основание: Семестриална такса; Трите имена и ЕГН на студента;  Факултетен номер; Специалността и формата на обучение.

Плащането на студентските такси може да се извърши и чрез ПОС терминално устройство в касата на УХТ.


ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

№  489/ Пловдив, 22.06.2021 г.