Съобщение относно предстоящи изпити във връзка с конкурса за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+

ПЛАН ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019-2020г. – линк

ПЛАН ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ  ЗА 2019-2020г. – линк

 

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на преподаватели от УХТ – Пловдив за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на студенти от УХТ – Пловдив за участие в студентска мобилност с цел практика

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на студенти от УХТ – Пловдив за участие в студентска мобилност с цел обучение

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на преподавателски и непреподавателски състав от УХТ – Пловдив за участие в мобилност с цел обучение 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

ФОРМУЛЯРИ ПРИ ЗАМИНАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За студенти                   – Изходяща мобилност             – Входяща мобилност

За преподаватели        – С цел преподаване                 – С цел обучение

ЗА СТУДЕНТИ:

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:

DEADLINES FOR INCOMING STUDENTS:
Semester 1 (Winter) September to January – 15 June
Semester 2 (Summer) February to June – 15 November

КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ

Университетски Еразъм координатор:

УХТ – ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

доц. д-р инж. Георги Тодоров Добрев

Университет по хранителни технологии

бул. “Марица” 26   4000 Пловдив

телефон мобилен: ++359 894 337 988 +359 894 337 988

блок: 1 , кабинет: 113

Център за международни проекти и програма Еразъм

административни служители:  Даниела Атанасова стая 113, блок I ;

телефон мобилен: ++359 894 337 988

Университет по хранителни технологии

бул.”Марица” №26   Пловдив 4000

е-mail: erasmusuft@gmail.com ;

Centre for International Projects and Erasmus Programme

Office administrators:  Daniela Atanasova Office 113, Block 1

University of Food Technologies (UFT)

26 Maritza Blvd.  4000 Plovdiv   BULGARIA

E-mail: erasmusuft@gmail.com ;

mobile phone: ++359 894 337 988

Facebook страница на програма ЕРАЗЪМ+ на УХТ – Пловдив

ФАКУЛТЕТНИ КООРИНАТОРИ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  Декан на факултета,

доц. д-р инж. Галин Йорданов Иванов
телефон: +359 32/ 642 627   блок: І , кабинет: 102

E-mail: deantechnol@uft-plovdiv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  Декан на факултета,

проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева
телефон: +359 32/ 643 126 блок: І , кабинет: 104

E-mail: deantech@uft-plovdiv.bg;

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  Декан на факултета, каб. 106, бл. 1, тел. 253.

доц. д-р Атанаска  Михайлова Тенева

телефон: +359 32/ 643 037  блок І, кабинет: 106

E-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

ECTS КООРДИНАТОР Проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова – Зам. ректор по учебната дейност и качеството на обучение, каб. 206, бл. 1, тел. 349.