ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Актуални учебни планове

Учебни планове за студенти през учебната 2022/2023 г.

Учебни планове за студенти през учебната 2020/2021г.

Учебни планове за студенти през учебната 2019/2020г.