У Ч Е Б Е Н   П Л А Н  

на ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

за образователна и научна степен: ДОКТОР

се отнася за докторски програми от

Професионална област: 5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Professional Field: 5. TECHNICAL SCIENCES

 

Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство –   02.01.24 Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост;

5.2. Електротехника, електроника и автоматика –  02.21.08 Автоматизация на производството.

5.2. Електротехника, електроника и автоматика –  02.20.09 Индустриална електроника

5.3. Комуникационна и компютърна техника –   02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи;

5.3. Комуникационна и компютърна техника –  02.21.01 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника;

5.4. Енергетика –  02.06.13 Промишлена топлотехника; 

5.4. Енергетика –  02.01.45 Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране;

                      За образователна и научна степен: ДОКТОР

For the Educational and Scientific DegreeDOCTOR

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНАСАМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Form of Education: FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING