ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН  “ДОКТОР”

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

Технологичен факултет 

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Scientific field:4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS
Професионално направление:

4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ

 
ISCED−F 2013 – code:

053. PHYSICAL SCIENCES

051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES

 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:

5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ

5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 
ISCED−F 2013 – code:072. MANUFACTURING AND PROCESSING
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Scientific field:4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS
Професионално направление:4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ
4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ
ISCED−F 2013 – code:053. PHYSICAL SCIENCES
051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 

 

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ
5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ISCED−F 2013 – code:072. MANUFACTURING AND PROCESSING
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING