ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН  “МАГИСТЪР”

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

Технологичен факултет 

Наименование на специалностСрокУчебна програма
АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛНИ И ФАРМАЦЕВТИЧНИ БИОТЕХНОЛОГИИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИНОВАЦИИ В НАПИТКИТЕ И СОМЕЛИЕРСТВОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КЛЕТЪЧНА И МОЛЕКУЛЯРНА БИОТЕХНОЛОГИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ПРЕРАБОТКА И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦТЕЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, НИШЕСТЕТО И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ПРОДУКТИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА,
ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА
Една годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ МЕСО, РИБА И ЯЙЦАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХРАНИ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:
линк към учебния план
5.12. Хранителни технологии  
Храни и национална сигурностЕдна годинаДве години
Иновации в напитките и сомелиерствотоЕдна година

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:
линк към учебния план
5.11Биотехнологии  
Индустриални и фармацевтични биотехнологииЕдна годинаДве години
5.12. Хранителни технологии  
Технология на продуктите от месо, риба и яйца Две години
Технология и управление при производството на млечни продукти Две години
Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуцитеЕдна годинаДве години
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиЕдна годинаДве години
Технология на тютюна и тютюневите изделия Две години
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката Две години
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиЕдна годинаДве години
Анализ и контрол на хранителните продуктиЕдна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:
линк към учебния план
5.11Биотехнологии  
Индустриални биотехнологииЕдна годинаДве години
Клетъчна и молекулярна биотехнологияЕдна година 
5.12. Хранителни технологии  
Технология на продуктите от месо, риба и яйцаЕдна годинаДве години
Технология и управление при производството на млечни продуктиЕдна годинаДве години
Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуцитеЕдна годинаДве години
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиЕдна годинаДве години
Технология на виното и пивотоЕдна годинаДве години
Технология на тютюна и тютюневите изделияЕдна годинаДве години
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаЕдна годинаДве години
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиЕдна годинаДве години
Анализ и контрол на хранителните продуктиЕдна годинаДве години
Безопасност на хранитеЕдна годинаДве години
Управление на качеството в хранителната индустрияЕдна година

 

 

Две години
Функционални храниЕдна годинаДве години

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение:

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

 

Линк към учебния план

ИНДУСТРИАЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИедна година

 

две години

КЛЕТЪЧНА И МОЛЕКУЛЯРНА БИОТЕХНОЛОГИЯедна година
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ МЕСО, РИБА И ЯЙЦАедна година

 

две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ
една година

 

  две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ една година

 

две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ПРОДУКТИ
една година

 

  две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТОедна година

 

  две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ
 една година  две години
 ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТАедна година

 

  две години

 ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, НИШЕСТЕТО И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИедна година  две години
 АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИедна година

 

две години

 БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕедна година

 

 две години

 ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ една година  две години
КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДедна година

 

 две години

 

 

Технология на ферментационните продукти  (с изучаване на френски език) по магистърска програма – редовна форна на обучение  – срок на обучение 5 години