Дава институционална акредитация на Университета по хранителни технологии – Пловдив на 01.12.2016 г. за срок от шест години.

Дава институционална акредитация на Университета по хранителни технологии – Пловдив на основание обща оценка по критериите 9.07 ( девет цяло и седем стотни).

Дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Акредитирани структурни звена на Университет по хранителни технологии – Пловдив

Мисия цели и задачи на УХТ

Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността. В дейността си УХТ се ръководи от натрупания за 65 години опит, както и от непрекъснатия контакт с висши училища в нашата и други страни, които са специализирани или имат звена в същите професионални области. Качеството и европейската интеграция са приоритет в работата на академичната общност на УХТ.

 

 

Шифър на направлението Професионално направление СТЕПЕН АКРЕДИТАЦИЯ ДО: ОЦЕНКА
Наименование на специалността
3.8. Икономика 02.07.2020  8.37
–        Икономика на  хранителната индустрия Бакалавър  

 

 

 

 

 

 

 

 

–        Икономика на туристическата индустрия Бакалавър
–        Икономика на  хранителната индустрия Магистър
–        Икономика на туристическата индустрия Магистър
–        Корпоративен бизнес и предприемачество Магистър
–        Бизнес информационни технологии Магистър
3.9. Туризъм 05.11.2019 9.10
–        Туризъм Бакалавър  

 

 

 

 

–        Кетъринг Бакалавър
–        Хотелиерство и ресторантьорство Бакалавър
–        Туризъм Магистър
–        Кетъринг Магистър
5.1. Машинно инженерство 17.05.2025 9.09
–        Хранително машиностроене Бакалавър  

 

 

 

 

–        Машини и апарати за ХВБТП Бакалавър
–        Хранително машиностроене Магистър
–        Опаковане и опаковъчна техника за ХВБТП Магистър
–        Машини и апарати за ХВБТП Магистър
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 21.04.2023 9.19
–        Автоматика, информационна и управляваща техника Бак./Маг.
–        Електро енергийна ефективност
5.3. Комуникационна и компютърна техника 09.06.2023 9.24
–        Компютърни системи и технологии Бак./Маг.
5.4. Енергетика 14.11.2020 9.10
–        Топлотехника Бак./Маг.
–        Хладилна и климатична техника Магистър
–        Енергийна ефективност Магистър
–         Eнергиен мениджмънт Магистър
  5.11. Биотехнологии 21.06.2025 9.48
–        Биотехнологии Бак./Маг.
  5.12. Хранителни технологии 10.05.2025 9.48
–        Технология на месото и млякото Бакалавър  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–        Консервиране и хладилна технология Бак./Маг.
–        Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти Бак./Маг.
–        Технология на виното и пивото Бак./Маг.
–        Технология на тютюна и тютюневите изделия Бак./Маг.
–        Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката Бак./Маг.
–        Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати Бак./Маг.
–        Химия и микробиология на храните Бакалавър
–        Анализ и контрол на хранителните продукти Бак./Маг.
–        Екологичен инженеринг в хранителната индустрия Бакалавър
–        Екология и опазване на околната среда  в хранителната индустрия Магистър
–        Технология на продуктите от месо и риба Магистър
–        Технология на млякото и млечните продукти Магистър
–        Технология на ферментационните продукти Магистър
–        Храни, хранене и диететика Бакалавър
–        Безопасност на храните Магистър
–        Контрол и безопасност на храните от животински произход Магистър
5.13. Общо инженерство 27.04.2023 9.12
–        Индустриален мениджмънт Бак./Маг.  

 

–        Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството Магистър

 

 АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ 

В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  ДОКТОРСКА ПРОГРАМА АКРЕДИТАЦИЯ   ВАЛИДНА ДО: ОЦЕНКА
 3.8. Икономика Икономика и управление ( Хранителна индустрия ) 02.07.2020 г. 8.80
 4.2. Химически науки Физикохимия 15.01.2024 г. 9.24
 4.2. Химически науки Аналитична химия 15.01.2024 г. 9.16
 4.2. Химически науки Биохимия 15.01.2024 г. 9.39
 4.2. Химически науки Органична химия 09.05.2021г. 8.36
 4.2. Химически науки Неорганична химия 09.05.2021 г. 8.17
 4.3. Биологически науки Микробиология 14.05.2024 г. 9.08
 5.1. Машинно инженерство Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост 18.07.2020 г. 9.14
 5.2. Електротехника, електроника и автоматика Индустриална електроника 14.11.2020 г. 9.01
 5.2. Електротехника, електроника и автоматика Автоматизация на производството 14.11.2020 г. 9.03
 5.3. Комуникационна и компютърна техника Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника 11.07.2019 г. 9.02
 5.3. Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи 11.07.2018 г. 8.97
 5.4. Енергетика Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране 03.04.2020 г. 9.26
 5.4. Енергетика Промишлена топлотехника 03.04.2020 г. 9.40
 5.11. Биотехнологии Технология на биологично активните вещества 28.07.2023 г. 9.50
 5.12. Хранителни технологии Технология на млякото и млечните продукти 14.07.2023 г. 9.31
 5.12. Хранителни технологии Технология на месните и рибните продукти 14.07.2023 г. 9.38
 5.12. Хранителни технологии Технология на алкохолните и безалкохолните напитки 14.07.2023 г. 9.38
 5.12. Хранителни технологии Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия 14.07.2023 г. 9.30
 5.12. Хранителни технологии Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти 14.07.2023 г. 9.26
 5.12. Хранителни технологии Технология на захарта и захарните изделия 14.07.2023 г. 9.22
 5.12. Хранителни технологии Технология на тютюна и тютюневите изделия 28.07.2023 г. 9.27
 5.12. Хранителни технологии Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати 28.07.2023 г. 9.41
 5.12. Хранителни технологии Технология на плодовите и зеленчуковите консерви 28.07.2023 г. 9.39
 5.12. Хранителни технологии Хладилна технология на хранителните продукти 28.07.2023 г. 9.33
 5.12. Хранителни технологии Технология на продуктите за обществено хранене 28.07.2023 г. 9.37
 5.12. Хранителни технологии Анализ и контрол на хранителни продукти 16.11.2023 г. 8.76