ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., …; изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г.) (акт. 25.02.2020 г.)

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ


ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ (в сила от 05.05.2018 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ


ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ (в сила до 05.05.2018 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА / стар вариант /