bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Национални документи

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., …; изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г.) (акт. 25.02.2020 г.)

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ


ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ (в сила от 05.05.2018 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ


ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ (в сила до 05.05.2018 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА / стар вариант /