Университетски правилници

 

Учебна Дейност Научна Дейност Международна интеграция и повишаване на квалификацията Информационна дейност и дистанционно обучение Студентска социална дейност

 


 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Приложение 1: Правила за структуриране и функциониране на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и проучване на студентското мнение;

Приложение 2: Правила за избор на ръководни органи и органи за колективно управление в УХТ;

Приложение 3: Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на УХТ.

 

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ   / в сила от 05.05.2018г. /          ПРИЛОЖЕНИЕ 1      ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ  / 27.10.2017г. – 05.05.2018г. /

Списък с приложения за: ОНС „доктор“ и информационна страница за публикуване в интернет.

 

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ  / 30.05.2014г. – 26.10.2017г. /

Списък с приложения за: ОНС „доктор“ и информационна страница за публикуване в интернет.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ при УХТ-Пловдив

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО НА  УНИВЕРСИТЕТA ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ДОКУМЕНТИ И ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Инструктаж за противопожарна безопасност – видео

Translate »