Учебна Дейност Научна Дейност Международна интеграция и повишаване на квалификацията Информационна дейност и дистанционно обучение Студентска социална дейност

 


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ(от 25.6.2021)

Приложение 1: Правила за структуриране и функциониране на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и проучване на студентското мнение;

Приложение 2: Правила за избор на органи на управление на  Университета по Хранителни Технологии;

Приложение 3: Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на УХТ.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ(До 25.6.2021)

Приложение 1: Правила за структуриране и функциониране на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и проучване на студентското мнение;

Приложение 2: Правила за избор на ръководни органи и органи за колективно управление в УХТ;

Приложение 3: Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на УХТ.

Правилник за развитие на академичния състав в УХТ/ в сила от 25.06.2021 /      ПРИЛОЖЕНИЕ 1      ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ   /  05.05.2018г. – 25.06.2021/

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ  / 27.10.2017г. – 05.05.2018г. /

Списък с приложения за: ОНС „доктор“ и информационна страница за публикуване в интернет.

 

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ  / 30.05.2014г. – 26.10.2017г. /

Списък с приложения за: ОНС „доктор“ и информационна страница за публикуване в интернет.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ при УХТ-Пловдив

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО НА  УНИВЕРСИТЕТA ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ДОКУМЕНТИ И ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Инструктаж за противопожарна безопасност – видео