КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ


ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В УХТ


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ В УХТ