ПРАВИЛНИК за условията и реда за настаняване, ползване и за вътрешния ред в студентските общежития „МАРИЦА“

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В УЧЕБНА БАЗА „ХРАНЕНЕ“ (УЧЕБЕН РЕСТОРАНТ „ МАРТИН РАДКЛИФ“) И КОНТРОЛ НА ЦЕЛЕВОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Спортен клуб „УХТ-Пловдив“ при Университет по хранителни технологии