ПРАВИЛНИК за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав (в сила от учебната 2020/2021 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ПФОНЗАС (в сила от учебната 2020/2021 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (в сила от учебната 2020/2021 г.)

ПРАВИЛА ЗА ПЕРИОДИЧНА САМООЦЕНКА И ВЪНШНА ОЦЕНКА (ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОДИТИ)

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ  /С О П К О /  ПРИ УХТ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМИРАНЕ НА общата Нормативна ЗАЕТОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (PDFDOCИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А (PDFDOCКЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ФОНЗАС

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА  ДЕЙНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА  ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРАВИЛА за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити в Университета по хранителни технологии – Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УХТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ПО КАЧЕСТВОТО И КОМИСИЯТА ПО КАЧЕСТВОТО

ПРАВИЛА  ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ И ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНА ПРАКТИКА, СЕЗОНЕН И ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ В УХТ
Приложение 1

ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ УХТ

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЮТОРНАТА СИСТЕМА В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ПРАВИЛА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ПРАВИЛА  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ

П Р А В И Л А  ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УХТ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ И СИГНАЛИ ОТ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УХТ – ПЛОВДИВ ; ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМУЛЯР.

ПРАВИЛА  ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЛАГИАТСТВО, ОРИГИНАЛНОСТ И АВТЕНТИЧНОСТ НА ДИПЛОМНИ ДИСЕРТАЦИОННИ РАБОТИ