Академичен съвет

СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА УХТ-ПЛОВДИВ

МАНДАТ 2019-2023

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 18 (72%)
1 ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ – РЕКТОР проф. д-р
2 АЛБЕРТ ИВАНОВ КРЪСТАНОВ проф. дтн
3 АТАНАС ИВАНОВ ПАВЛОВ проф. дтн
4 АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА доц. д-р
5 ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ НЕНОВ доц. д-р
6 ГАЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ доц. дн
7 ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОСТОВ доц. дн
8 ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОБРЕВ доц. д-р
9 ДЕСИСЛАВ КОСТАДИНОВ БАЛЕВ доц. д-р
10 ИВАН ОБРЕТЕНОВ ОБРЕШКОВ доц. д-р
11 КИРИЛ МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ доц. дн
12 КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА НИКОВСКА доц. д-р
13 НАНКО ХРИСТОВ БОЗУКОВ проф. д-р
14 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МЕНКОВ проф. дтн
15 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНОВ проф. д-р
16 ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ ДЕНЕВ проф. дн
17 СТЕФЧО ДИМИТРОВ КЕМИЛЕВ доц. д-р
18 ХРИСТО СПАСОВ СПАСОВ доц. д-р
НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 2 (8 %)
19 РАДА ХРИСТОВА ДИНКОВА гл. ас. д-р
20 ЦВЕТА ЛУИЗОВА ХОРЕВА ст. пр. д-р
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – 4 (16 %)
21 АЛЕКС АНТОНИО ГЕРЧЕВ студент
22 ЕМИН СУНАЙ ЕМИНОВ студент
23 ЙОРДАН МАРТИНОВ АНАНИЕВ студент
24 ТЕОДОРА РУМЕНОВА ПЕТРОВА студент
СЛУЖИТЕЛИ – 1 (4%)
25 АННА КОСТАДИНОВА САРАХОШЕВА
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ ОТ КВОТАТА НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
1 АПОСТОЛ СИМИТЧИЕВ гл. ас. д-р
2 НАДЕЖДА ТРАЙЧЕВА ПЕТКОВА гл. ас. д-р
Translate »