Университетът по хранителни технологии възстановява присъствените занятия в изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването, издадена на 15 февруари 2022 г.

Ръководството на университета приветства създадената нормативна възможност за присъствено обучение без задължително наличие на сертифициращ документ. При ситуацията в страната това изискване в предишната заповед на министъра на здравеопазването правеше нереалистично организирането на присъствен учебен процес.

От 28 февруари първи в учебните зали се връщат студентите от 4-ти курс заради спецификата на тяхното обучение – 10-седмичен семестър и предстоящ преддипломен стаж, посочи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов. На тях ще бъдат осигурени 60% присъствени занятия – лекции и упражнения. Считаме, че студентите в последния курс на бакалавърската степен имат в най-голяма степен нужда от присъствените занятия, коментира той.

В зависимост от развитието на епидемичната обстановка поетапно присъствено ще стартират обучението и на студентите от останалите курсове. На този етап ръководството на университета предвижда след 20 март да се върнат 3-ти курс, а в началото на април – и от останалите два курса.

Ще се спази задължителното изискване за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.