Очаква се становището на МОН по предложението на Академичния съвет

 

781 бакалаври и магистри да започнат обучението си в Университета по хранителни технологии през новата учебна 2022/2023 година предлага ръководството на висшето училище на Министерството на образованието. Според решението на Академичния съвет (АС) от днес 671 от тях ще бъдат бакалаври – 440 в  редовна форма и 231 в задочна.

Университетът предлага да обучава 110 магистъра, от които 30 в редовна форма и 80 в задочна.

Докторантите ще бъдат общо 12, от които само едно място е за задочна форма.

С това решение откликваме на търсенията на пазара на труда, защото интересът на хората от бизнеса към нашите магистърски програми е много голям, заяви зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов. Той посочи, че професионалните направления, в които ще има прием през следващата учебна година са 11. За всички ще може да се кандидатства с оценка от матурата или с оценка от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, който с решение на АС  се признава за равностоен по оценка на държавния зрелостен изпит.

Доц. Спасов отбеляза, че благодарение на близо 70-годишните традиции в  подготовката на кадри завършилите УХТ се реализират успешно не само у нас, но и в чужбина. „За да бъдат нашите възпитаници още по-търсени и ценени и в съответствие с политиката на МОН са предприети действия за обогатяването на съществуващи специалности и актуализирането на учебните планове с иновативни дисциплини, нужни за бизнеса. В ход е също така преобразуване и преименуване на част от специалностите за бакалаври с оглед по-добра разпознаваемост от страна на кандидат-студентите и по-пълно съответствие със специалностите в средните училища“, посочи доц. Спасов. Тези промени се правят в партньорство със Съвета на настоятелите и с Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма.