Търсене
Close this search box.

УХТ – ключът към тайните на храните, виното и туризма

Публикувано от

  • Една от най-старите изследователски и образователни институции в региона
  • Интересът също е огромен към биотехнологиите, компютърните системи и автоматизацията, машиностроенето и енергетиката

Университетът по хранителни технологии (УХТ) е една от най-старите изследователски и образователни институции на Балканите в областта на хранителната наука и технология. Университетът е водещия в България център за наука и обучение, свързани с технологията на храни и напитки, както и хранителната химия, микробиология и биотехнология. В структурата на университета се включват три факултета – Технологичен, Технически и Стопански, както и Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

Университетът предлага атрактивно портфолио от специалности в областта на храните, напитките и козметичните продукти, храненето и туризма, биотехнологията, икономиката и мениджмънта, компютърните системи и автоматизацията и машинното и топлинното инженерство. Високото качество на обучение се потвърждава от безспорната лидерска позиция на университета в направлението „Хранителни технологии“ в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Предлаганите специалности са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда, което позволява над 80% от обучаемите да започнат работа по специалността още като студенти или до една година след дипломирането. Възпитаници на УХТ са част от висшия мениджмънт във водещи фирми от хранителната и биотехнологичната индустрия, туризма, машиностроенето и енергетиката.

Бакалавърски и Магистърски програми – какво ново при тях:

УХТ стартира нова магистърска програма „Технология на виното и високоалкохолните напитки“, която ще се реализира под егидата на  Международната организация по лозата и виното (OIV). Обучението ще се провежда на английски език, като част от лекторите ще бъдат водещи в своята област чуждестранни експерти. Програмата е със срок на обучение 2 години, като обучението по нея ще стартира от учебната 2022/2023 г. С нейното въвеждане УХТ ще бъде третият университет в света, след lТInstitut Agro Montpellier (Франция) и UC Davis (САЩ), предлагащ програма съм сертификат от OIV.

УХТ, в партньорство с МУ-Пловдив, разработва обща магистърска програма по диететика. Стратегическа цел на УХТ е да продължи предлагането на нови хибридни специалности, разработени съвместно с висши училища у нас и в чужбина.

В две нови специалности ще бъдат приемани бакалаври през учебната 2022/2023 г. Това са „Компютърно управление и автоматизация“ и „Технология на парфюмерийните, козметичните и ароматно-вкусовите продукти“. Девет са общо професионалните направления за ОКС бакалавър и ОКС магистър, по които от тази есен се очаква да бъдат приети 762-ма студенти в редовно и задочно обучение. В четири от бакалавърските програми обучението се провежда и на английски език, а в една – на френски език.

Нови възможности за сътрудничество „бизнес-университет“

За да улесни успешната реализация на студентите на пазара на труда, УХТ членува в представителните работодателски организации – Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата. УХТ партнира успешно с „Тракия икономическа зона“ и с представителните браншови организации от хранителната и туристическата индустрии.

Тясното сътрудничество с бизнеса не само подпомага ефективното практическо обучение, но осигурява и директен контакт на студентите с потенциални работодатели, включително възможности за получаване на стипендии по време на следването.

УХТ стартира прилагането на качествено нов подход, при който университет, бизнес и местна власт обединяват усилия за популяризиране на професионалната кариера в хранителната индустрия сред средношколците от съответния регион. Наскоро УХТ подписа меморандуми за сътрудничество с предприятия в гр. Пазарджик – „Балкан Агрикалчарал“ (собственик на новопостроена фабрика за преработка на плодове и зеленчуци) и „Лодис Инвест – Lacrima“ (едно от млекопреработвателните предприятия в България с най-много опит и традиции).

В процес на създаване е университетски център за иновации и предприемачество, който да насърчава креативността на преподаватели и студенти и да улеснява технологичния трансфер към бизнеса.

Постижения, развитие, нови програми на вузовете

УХТ е включен за първи път в престижната международна класация на университетите SCImago Institution Rankings за 2021 г. Тя се базира на комплексна оценка, формирана от три групи индикатори – научноизследователска дейност (количество и качество на научните публикации, по данни от SCOPUS), иновационна активност (патенти, по данни от PATSTAT) и социално въздействие (web видимост и присъствие). В класацията за 2021 г. присъстват само 13 български университета, като УХТ заема 6-та позиция.

Научното списание на УХТ „Food Science and Applied Biotechnology“ получи значимо признание от международната научна общност. То беше прието за индексиране от Scopus, която е сред най-големите в света научни бази данни.

Възможности за провеждане на практики и обучение в чужбина

УХТ осъществява международна дейност в няколко направления:

  • Двустранно сътрудничество с университети и научни организации от Европа, Азия и Америка.
  • Участие в международни проекти по рамкови и други програми.
  • Обучение на чуждестранни студенти.

– Студентите от Технологичен факултет могат да получат двойна диплома за ОКС „Магистър“ от Университет по приложни науки AERES, Нидерландия.

– Съвместна програма по специалност „Анализ и контрол на хранителните продукти“ (за ОКС „Магистър“) с Университета на Западна Македония, Гърция.

– Договор за съвместно обучение с Университет на Западен Бретан, Франция, даващ възможност на студенти франкофони да получат инженерна диплома от Франция.

– Договор за съвместно обучение с Алматински технологичен университет, който позволява получаване на дипломи и от двата университета.

Програма Еразъм+ дава шанс за успешно интегриране на студенти на пазара на труда, като финансира професионални стажове на наскоро завършили студенти в рамките на една година от датата на дипломирането им.

Университетът е сключил над 40 междуинституционални договора с университети от Европа.

Международно сътрудничество

УХТ и Асоциацията на международните консултантски дружества по хранителни услуги в Италия – lТAssociazione FCSI ITALIA Foodservice Consultants Society International – Italian Unit, сключиха рамково споразумение за сътрудничество през 2021 г.

Подписани са два меморандума с китайски университети, а преди това и с компанията PANAXTECH в Република Корея.

Активизирано е сътрудничеството на УХТ с Аграрния факултет към Университета на Бон, Германия, в изпълнение на сключения меморандум между двете висши училища.Най-новият меморандум за сътрудничество е с Университета „Фан С. Ноли“ в Корча, Албания.

УХТ – ключът към тайните на храните, виното и туризма – Образование — Стандарт Нюз (standartnews.com)

 

23.05.2022г.  вестник Стандарт

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.