Търсене
Close this search box.

УХТ получи най-високата си акредитация досега

Публикувано от

Най-високата си институционална акредитация досега получи Университетът по хранителни технологии. Националната агенция за оценяване и акредитация за първи път даде на висшето училище оценка 9,33 за следващите 6 години.

Това е признание за всички преподаватели, служители и студенти и е комплексен показател за развитието на университета в последните 6 години. Оценката позиционира университета сред лидерите в направление технически науки, заяви доц. Христо Спасов, зам.-ректор по учебна дейност и академичен състав.

Той посочи, че интересен елемент от оценката е последващата акредитация на средата за дистанционно обучение. Експертната група оцени високо постиженията от последните години, което ни дава възможност в бъдеще да разкрием нови специалности в дистанционна форма на обучение.

От НАОА са направени 3 препоръки за развитие на университета. Първата е свързана с активизиране участието на студенти и докторанти в научно-изследователски проекти. Втората засяга практическото обучение на студентите. Необходимо е да преосмислим част от съществуващите специалности в следните насоки – увеличаване дела на практическото обучение и даване на по-широк профил на подготовката, смята доц. Спасов. Зам.-ректорът посочи, че в това отношение УХТ има добри примери на специалност „Технология на виното и пивото“, на специалностите от направление „Туризъм“, където практиката се провежда в реална производствена среда. Сега е моментът да включим нашите производствени бази по хляб, месни и млечни продукти по-активно в обучението на студентите, заяви той.

Третата препоръка е свързана с увеличаване броя на проектите, по които работи УХТ. Бих искал да отбележа, че експертната група беше впечатлена от броя на проектите, национални и международни, които изпълняваме и просто ни стимулира да запазим високото темпо на работа, каза доц. Спасов.  

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.