Отдел „Учебен” функционира съгласно Правилника за устройство и дейността на университета.

Пряко подчинени на ректора и зам.-ректора по учебната работа, работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им – подготвят издаването на студентски книжки, лични карти, уверения, академични справки и дипломи и изготвят семестриалните разписи.

Отделът изпълнява решенията на Академичния съвет, ректорското и факултетните ръководства, свързани с учебния процес и учебната заетост на академичния състав. Съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани в университета (учебни планове, главни книги, дипломни книги, протоколи от изпити и др.). Следи за изпълнението на Закона за висшето образование, Правилника на университета, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите в различните факултети.

Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция; осъществява връзка между университета и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри.

ГРАФИК

Приемно време за административно обслужване на студенти:

Понеделник, сряда и петък            от  9.30  до 12.00 часа

Вторник и четвъртък                       от 13.30 до 15.30 часа

В седмиците на изпитни сесии:

Понеделник, сряда и петък            от  8.00  до 12.00 часа

Вторник и четвъртък                       от 8.00 до 9.30 часа  и  от 13.30 до 15.30 часа

УЧЕБЕН  ОТДЕЛ

бл. каб. тел. e-mail
Галина П. Пантелеева

Ръководител отдел

І 130 643-637
603-730
gpanteleeva@uft-plovdiv.bg

edu@uft.bg

инж. Ангелина Хр. Митева

зам. ръководител на отдел

І 130 643-637
603-730
amiteva@uft-plovdiv.bg

edu@uft.bg

инж. Велиана Р.  Райчева

главен  експерт – инспектор

І 132 643-637
603-730
vraicheva@uft-plovdiv.bg

 

ИНСПЕКТОР ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР – ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

  бл. каб. тел. e-mail

инж. Христина П. Минчева

главен експерт – инспектор

І 127 603-792 hmincheva@uft-plovdiv.bg

 

ИНСПЕКТОР ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

бл. каб. тел. e-mail

инж. Николина Гр. Теодосиева

главен експерт – инспектор

І 136 603-676 nteodosieva@uft-plovdiv.bg

ИНСПЕКТОР ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ – СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

бл. каб. тел. e-mail
инж. Паулина Ст. Бояджиева

главен експерт – инспектор

I 124a 603-809 p_boyadzhieva@uft-plovdiv.bg
ИНСПЕКТОР ЗА ОКС „ДОКТОР“ бл. каб. тел. e-mail
инж. Надежда Г. Марчева     

главен експерт – инспектор

І 124а 603-819 nmarcheva@uft-plovdiv.bg

ИНСПЕКТОР ОКС „МАГИСТЪР“

  бл. каб. тел. e-mail

Снежана Г. Попадийска

главен експерт – инспектор

I 129 603-617 popadiyska@uft-plovdiv.bg

ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

  бл. каб. тел. e-mail

д-р инж. хим.  Ирина Й. Колева

главен експерт – инспектор

I 131 603-638 i_koleva@uft-plovdiv.bg