rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Отчет за касовото изпълнение на бюджета