ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА В СЕБРА НА УХТ ПО ДНИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ   ТУК

В изпълнение на член 5 от Постановление № 299 на Министерския съвет от 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. селекциониране на системите за управление на плащанията в СЕБРА се класифицират по видове плащания съобразно съответните данни за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на първостепенната система на УХТ и по второстепенни системи / Основни позиции на бюджетните разходи и операции в следните основни направления :

  1. плащания за персонал – кодове за плащане в СЕБРА:

Код 01 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала – нетна сума за изплащане

Код 02 – Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала

Код 03 – Плащания за други отчисления от възнаграждения за персонала

Код 05 – Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано плащане на осигурителни вноски)

  1. плащания за текуща надбавка – код за плащане в СЕБРА:

Код 10 – Поддръжка

Код 18 – Други разходи

Код 20 – Разходи за лихви

Код 30 – Текущи субсидии за предприятия

Код 40 – Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства

  1. плащания за капиталови разходи – кодове за плащане в СЕБРА:

Код 50 – Плащания за дълготрайни активи, основни ремонти и капиталови трансфери

  1. трансфери за други бюджети – код за плащане в СЕБРА:

Код 60 – Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

  1. плащания в частта на финансиране – кодове за плащане в СЕБРА:

Код 70 – Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ

Код 80 – Погашения по банкови заеми

Код 88 – Средства на разпореждане – плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане

Код 89 – Друго финансиране – плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.

Код 90 – Възстановени приходи – плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи

Код 91 – Теглене на левове в брой

Код 92 – Закупуване на валута в брой

Код 93 – Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод

Код 94 – Откриване на акредитив

Код 95 – Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ

Код 96 – Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи

Код 97 – Операции по откриване / закриване на депозити

  1. служебни банкови операции – кодове за плащане в СЕБРА:

От код 98 до код 99 – Служебни операции в БНБ