Търсене
Close this search box.

Фонд „Научни изследвания”

Научно - изследователски проекти

Научноизследователски проекти финансирани от фонд „Научни изследвания” Министерство на образованието и науката
УХТ – Базова организация
УХТ – Партньорска организация

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019
КП – 06 – Н37/4
„Нови мицелно базирани биокомпозити – алтернативна стратегия за устойчива биоикономика“ Ръководител: проф. дтн Алберт Кръстанов
КП – 06 – Н37/23 „Комплексно изследване върху фитокомпонентен профил, хранителна стойност, инхибиращ потенциал спрямо храносмилателни ензими и антиоксидантна активност на сортове праскови (Prunus persica)“ Ръководител: доц. д-р инж. Даша Спасова Михайлова
КП – 06 – Н37/21 „Интегриран подход за комплексно оползотворяване на отпадъчни продукти от маслодобивната индустрия: слънчогледов и рапичен шрот“ Ръководител: доц. д-р Весела Чалова-Жекова
КП – 06 – М36/2 „Получаване, характеристика и пречистване на белтъчни ензими хидролизати от лупина и прогнозиране на биологичната им активност чрез методи от изкуствения интелект“ Ръководител: гл. ас.д-р Ивелина Десева
КП – 06 – Н32/3 „Метагеномно-базирана детекция на микробиомните съобщества на специфични български кисели теста и подобряване на техните качествени характеристики“ Ръководител: проф. д-р инж. Ангел Иванов Ангелов
КП – 06 – Н36/14 „Фитохимично изследване на видове род Pinus и Juniperus от българската флора и оценка на потенциала на етеричното им масло за биологична и биопестицидна активност“ Ръководител: проф. дтн Албена Стоянова
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018
ДН 16/1/01.12.2018 „Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“ Ръководител: чл.-кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов
КП – 06 – Рила/2 „Биоконсервиране чрез синергично действие на пробиотици и растителни екстракти (escape)” Ръководител: доц. дн Георги Костов
КП – 06 – М27/3 „Технологични и микробиологични подходи за получаване на нови типове нискоалкохолни и безалкохолни напитки с повишена биологична стойност“ Ръководител: гл. ас. д-р Весела Шопска
КП – 06 – М28/2 „Експериментално изследване на лазерна генерация от иновативна изцяло овлакнена оптична структура“ Ръководител: гл. ас. д-р Веселин Владев одобрил: Моника Господинова     качил: Мария Жекова 13.02.2020г 09:50ч.
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2017  
ДН 17/22/12.12.2017 „Оползотворяване и приложение на отпадъчни материали от етерично-маслената индустрия за „зелен“ синтез на метални наночастици” Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Славов линк към сайта на проекта и facebook страница на проекта 
ДН 17/25/20.12.2017 „Получаване, пречистване и имобилизация на липаза при твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus като средство за разработване на еко и „зелени“ технологии” Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Добрев 
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА  МЛАДИ УЧЕНИ – 2016  ДМ 06/1/13.12.2016 „ОМИКС подход за анализ на метаболитния профил и биологичната активност на ядливи растения от българската флора” Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радка Вранчева  
ДМ 07/2/15.12.2016 „Нови фитохимични данни за екстракти от плодове и билки, получени чрез мултидисциплинарен подход, необходими за повишаване на информираността на потребите (NATURE)” Ръководител на проекта: ас. д-р Анета Попова 
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016  
ДН 06/11/18.12.2016 „Нов, интегриран биотехнологичен подход за получаване, характеристика и приложение на фруктани (инулин и фруктоолизахариди) от топинамбур (Helianthus tuberosus L)“ Ръководител на проекта: проф. д.т.н. Алберт Кръстанов  
ДН 06/8/17.12.2016 „Изследване на механизма за акумулиране на биологично активни съставки от растителен произход в организма на български породи селскостопански животни и влиянието им върху качеството на месото като естествена функционална храна” Ръководител на проекта: чл.-кор проф. д.т.н. Стефан Драгоев  
ДН 04/8/18.12.2016  „Подобряване на фиторемедиационните практики чрез изучаване на процесите, влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор – растение” Ръководител на проекта: проф. д-р Виолина Ризова – Аграрен университет – Пловдив Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д-р Марияна Перифанова-Немска 
ДН  06/1/15.03.2017 Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни зърнопроизводителни райони в България Ръководител на проекта: доц. д-р Стефан Кръстев – Аграрен университет – Пловдив Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д.т.н. Пантелей Денев  
 КОНКУРС ЗА НАУЧЕН ПРОЕКТ СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС FP7- 2015
DKOF7 WP02 / 2 Научен проект съфинансиран от Европейския съюз по Седма рамкова програма AEROdinamic Surfaces by advanced Multifunctional Coatings (AEROMUCO2012-2015 FP7 Ръководител на проекта: Professor Albert Krastanov, DSc  
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2014
ДФНИ-B02/27 /12.12.2014  „Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на пробиотични свойства и изследване на технологични характеристики на амилолитични млечнокисели бактерии от български ферментационни продукти” Ръководител на проекта:  доц. д-р Величка Гочева
ФНИ Б02/243  
ДФНИ I2-02/26 /12.12.2014  „Биоразнообразие на халофилни микроорганизми, изолирани от български солени ниши и техният потенциал за синтеза на екзополизахариди” Ръководител на проекта: доц. дбн Маргарита Камбурова от Института по микробиология – София – БАН Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д-р Иван Панчев 
DFNIB-02/217 /12.12.2014 „Традиционни български вина – характеристика и идентификация” Ръководител на проекта: проф. д-р Ирина Кожухарова – СУ „Св. Св. Климент Охридски” – София Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: доц. д-р Диана Чобанова  
E04. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2011
 ДМУ 03045/12.12.2011 Амилолитични пробиотици с приложение в хранително-вкусовата промишленост” Ръководител на проекта: доц. д-р Величка Гочева  
ДМУ 03059/12.12.2011 „Биосинтез, пречистване и свойства на липаза от Aspergillus carbonarius и приложение на ензима в хлебопроизводството и за получаване на биодизел“ Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Добрев  

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.