Хранително машиностроене

Специалност “Хранително машиностроене” (ХМ) подготвя специалисти с висше образование в образователно-квалификационната степен (ОКС) „БАКАЛАВЪР“ с професионална квалификация “машинен инженер” и срок на обучение 4 години.

Специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация и обучението се извършва по учебен план със съвременни дисциплини.

Обучението включва лекции, лабораторни, практически и семинарни занятия, разработване на курсови задачи и проекти, и защита на дипломен проект с общ брой 240 кредита по ECTS.

Изучават се машини, апарати, съоръжения и поточни линии за хранително-вкусовата промишленост, основни процеси и изискванията, налагани за осигуряване безопасността на храните чрез техния хигиенен дизайн.

Завършилите тази специалност могат да изпълняват конструкторска, проектантска, монтажна, производствено-технологична, организационно-управленческа, експлоатационна, ремонтна и педагогическа дейност в съответствие с получената квалификация.

Профилираща катедра е Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост (МАХВП), а обучението се осъществява предимно в реновирания блок ІV на УХТ.

Завършилите специалността “Хранително машиностроене” бакалаври могат да:

  • експлоатират всички видове машини и апарати за ХВП и металообработващи машини, включително и с ЦПУ;
  • организират монтажа и производството, рационалното използване и техническото обслужване на машините, апаратите, инсталациите и поточните технологични линии в ХВП;
  • конструират машини и апарати за механична, хидравлична и други видове обработка на хранително-вкусови и биотехнологични продукти; съоръжения за топлинна, хладилна и масообменна техника в ХВП; машини-автомати за дозиране, разфасоване, опаковане, етикетиране, палетизиране и други технологични операции; инструментална екипировка.

Завършилите специалност “Хранително машиностроене” могат да повишат квалификацията си чрез продължаване на образованието си в ОКС “МАГИСТЪР“ във всички направления, съгласно действащото законодателство.