Хранително машиностроене

Специалност “Машини и апарати за хранителната, вкусовата и биотехнологична промишленост” (МАХВБП) подготвя специалисти с висше образование в образователно-квалификационната степен (ОКС) БАКАЛАВЪР с професионална квалификация “машинен инженер” и срок на обучение 4 години.

Специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация и обучението се извършва по съвременени учебни планове.

Обучението включва лекции, лабораторни, практически и семинарни занятия, разработване на курсови проекти и защита на дипломен проект с общ брой 240 кредити по ECTS.

Профилираща катедра е Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост (МАХВП), а обучението се осъществява предимно в учебен блок ІV на УХТ. Част от специалните дисциплини извеждат преподаватели от катедра Промишлена топлотехника и не само

Дипломираният бакалавър по машинно инженерство в областта на техниката за хранително-вкусовата и биотехнологична индустрия е квалифициран широкопрофилен специалист, което му дава възможност да работи в различните подотрасли на хранителната индустрия. Тази квалификация се постига чрез изучаване на фундаментални, общотехнически, специални и факултативни дисциплини.

Материалната база на УХТ включва 4 учебни корпуса, в които са поместени аула с 450 места, 3 аудитории с по 300 места; множество лекционни, семинарни зали; учебни лаборатории със съвременно оборудване, компютърни зали, централна библиотека и библиотека в общежитието.

УХТ разполага с 5 студентски общежития с общо 1600 легла и модерна спортна база със: закрит плувен басейн; зали за фитнес и спортни игри; и открити тенис кортове. Университетът е с богата научна библиотека, книжарница и собствен учебен ресторант. В непосредствена близост до него е разположен студентски стол. Университетът има представителен студентски танцов състав “Пълдин”, участвал в много международни прояви.

Днес УХТ е авторитетен национален център, в челните места на рейтинговата класация на Република България, за обучение на специалисти с висше машиностроително образование за хранителната промишленост, хранителните и биотехнологичните производства и техниката за обслужване на тези отрасли. Подписаните двустранни договори със сродни университети, основно от Европейския съюз, предлагат широки възможности за участие в международни проекти и провеждане на производствени практики и стажове в чужбина.

Специални дисциплини

Дипломираният инженер бакалавър от специалност МАХВБП е квалифициран специалист в областта на преработващата техника на различни хранителни и биотехнологични продукти. Той притежава общоинженерна и специална подготовка за осъществяване на експлоатационна, ремонтна, монтажна, изследователска и развойна дейност с машини и апарати.

Инженер-бакалавърът може да усъвършенства знанията си и повишава квалификацията си чрез продължаване на образованието си в ОКС “магистър”.

Завършилите специалност “Машини и апарати за хранителната, вкусовата и биотехнологична промишленост” могат да се реализират като:

  • КОНСТРУКТОР на машини и апарати за технологични процеси в месната, млечната, консервната, винарската, пивоварната, зърнената, хлебната, фуражната, тютюневата, захарната, етерично маслената и други промишлености от хранителната индустрия;
  • КОНСТРУКТОР и МЕХАНИК на хладилни машини и инсталации в областта на ХВП
  • МЕХАНИК в малките, средните и големите фирми, работещи в областта на хранителната индустрия, като ръководител на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати, инсталации и съоръжения;
  • КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси, свързани с безопасността на технологичното обзавеждане в хранителната индустрия, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати, контрол и управление на качеството на машините и апаратите.
  • ОРГАНИЗАТОР на дейности и инициативи, свързани с доставката, съхранението, монтажа, ефективната експлоатация, изпитването, компановката на сложни технологични комплекси, търговията с машини и съоръжения за хранителната индустрия.

        Завършилите специалността имат право да усъвършенстват знанията си и да повишават квалификацията си чрез продължаване на образованието си в ОКС “МАГИСТЪР.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »